Aktuelni projekti

Naziv projekta: Šabac – grad po meri mladih

Projekat finansira Beogradska otvorena škola u sklopu programa „Mladi i mediji za demokratski razvoj“ koji finansira Švedska razvojna agencija, a sprovode u partnerstvu Asocijacija DUGA i Glas podrinja.

Ovaj projekat realizujemo jer smatramo da jedino aktivnim učešćem mladih u svim društvenim procesima, naročito u kreiranju, sprovođenju i praćenju javnih politika, možemo biti demokratsko društvo, društvo vladavine prava u kom se ljudska prava poštuju i kontinuirano unapređuju.

Prvenstveno mlade želimo da naučimo kako da aktivno učestvuju u društvenim procesima, da ih motivišemo i osnažimo, uverimo da mogu biti nosioci promena i da se pitaju o politikama ove zemlje, o svom životu. U toku samog projekta kroz čitav niz aktivnosti i konkretno kroz jedan proces javnog zagovaranja, želimo da unapredimo jedan planski dokument grada Šapca, koji će u budućnosti osigurati učešće mladih u svim procesima donošenja odluka, kako u radu radnih grupa za izradu planskih dokumenata, tako i učešću u Savetima koje grad osniva za pojedine oblasti života, recimo; javno zdravlje, socijalnu politiku, mlade, rodnu ravnopravnost ….itd

Opšti cilj: Jačati demokratske prakse, vladavine prava i ljudskaprava u Šapcu.

Specifični ciljevi:

 • Povećati znanja i veštine mladih lidera.
 • Stvoriti uslove za poboljšanje učešća mladih lidera, u ulozi pokretača lokalne zajednice, u sprovođenju demokratskih promena.
 • U periodu od 9 meseci na teritoriji Šapca povećati broj medijskih sadržaja kreiranih od strane mladih.

Aktivnosti na projektu:

 •  Akademija za omladinske lidere
 • Javne debate
 • Javno zagovaranje
 • Medijska kampanja
 • Proizvodnja medijskih sadržaja

NAZIV PROJEKTA: “Povećanje bezbednosti LGBT mladih”

DONATOR: Ministarstvo omladine i sporta

U periodu od 6 meseci, realizovaćemo dva dvodnevna treninga za 40 mladih LGBT  osoba sa teritorije Srbije u cilju njihovog osposobljavanja da vode interaktivne radionice sa LGBT mladima i prenose im znanje i veštine iz oblasti primene koncepta bezbednosne kulture. Potom će polaznici treninga u parovima uz mentorsku podršku trenera realizovati po jednu radionicu sa LGBT mladima, ukupno 20 radionica sa 200 LGBT mladih. Ovo je nastavak projekta koji je Asocijacija DUGA realizovala sa Misijom OEBS-a u Srbiji 2017. godine, a sastavni deo je strateškog plana Asocijacije DUGA “Bezbednost LGBT osoba 2016-2020”. U toku projekta sa Misijom OEBS-a napisali smo priručnik za primenu bezbednosne kulture za LGBT mlade i realizovali 10 radionica, u 10 gradova u Srbiji. Posle ovih radionica, javio nam se veći broj mladih LGBT osoba koje bi želele više da nauče o ovom konceptu, te je u skladu sa njihovim zahtevima i potrebama i napisan ovaj projekat. Ceo projekat biće promovisan i putem društvenih mreža. 

NAZIV PROJEKTA: „Razvoj preventivnog socijalno-zdravstvenog programa“

DONATOR: UNDP, Evropska komisija i Grad Šabac

PARTNERI NA PROJEKTU: PREVENT (Novi Sad), Timočki omladinski centar (Zaječar). Saradnici: Institut za javno zdravlje Srbije „Batut“ (Beograd), Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu (Novi Sad), Centar za porodični smeštaj i usvojenje (Novi Sad), Centar za socijalni rad Šabac (Šabac), Zavod za javno zdravlje Šabac (Šabac), Kancelarija za mlade Šabac (Šabac), Glas Podrinja (Šabac).

U Srbiji ne postoji standardizovani preventivni socijalni ili socijalno-zdravstveni program, koji bi bio ekonomičan i inkluzivan, a u isto vreme dostupan i adekvatan za ranjive populacije teško dostupne institucijama. Socijalno-zdravstveni jer većina osoba koja pripada ranjivim populacijama ima i socijalne i zdravstvene probleme. Zbog tog nedostatka, ranjive populacije u Srbiji su u stalnom riziku da zbog već postojeće ranjivosti dođu do problema koji su nerešivi, a institucije u Srbiji zbog manje zaposlenih i velikog broja klijenata nisu u situaciji de se bave preventivnim radom, a naročito ne preventivnim radom u zajednici koji se u svetu pokazao kao najefektniji. Outreach je socijalni ili socijalno-zdravstveni program prepoznat u Evropskoj Uniji i mnogim zemljama sveta kao jedan od najboljih preventivnih programa namenjenih visoko ranjivim populacijama. Pojam outreach prevodi se kao dostići nekoga, stići nekoga napolju, izvan nečega. U kontekstu socijalnog rada misli se na dostizanje nekoga ko se nalazi izvan institucionalnog okvira – čak i na marginama društva, odnosno klijenti se dosežu u njihovom prirodnom okruženju. Ovaj program je pre svega namenjen ranjivim populacijama koje retko koriste usluge institucija, ili za koje nisu predviđene adekvatne usluge institucija, a to mogu biti: deca koja žive i rade na ulici, staračka domaćinstva, LGBT osobe i njihove porodice, bivši štićenici vaspitno i kazneno popravnih domova, beskućnici, lutalice, osobe koje zloupotrebljavaju psihoaktivne supstance itd…. Ovaj projekat bi se bavio kreiranjem i izradom minimalnih standarda i pilotiranjem ovog prvog preventivnog socijalno-zdravstvenog programa u Srbiji. Ovaj projekat je samo sastavni deo programa koji je u drugom petogodišnjem periodu realizacije i njegov osnovni cilj jeste i standardizacija ovog programa.

Osnovni cilj projekta je: Obezbediti ekonomičan, dostupan, adekvatan, održiv i inkluzivan preventivni socijalno/zdravstveni program za ranjive populacije teško dostupne sistemu socijalne zaštite.

Specifični ciljevi projekta su:

 •   Pilotirati outreach socijalno/zdravstveni program i kreirati minimalne standarde tog programa
 •   Dosegnuti i pružiti usluge osobama iz ranjivih populacija teško dostupnih sistemima socijalne zaštite kroz outreach program

Ciljne grupe ovog projekta su ranjive grupe građana i građanki i to: dece i mladi koji su uključeni u život i/ili rad na ulici – 6 dečaka, 6 devojčica, odraslih i starih koji su uključeni u život i/ili rad na ulici – 6 žena, 4 muškaraca, mladih u sukobu sa zakonom – 8 dečaka 6 devojčica, osoba sa invaliditetom, 10 žena, 10 muškaraca, mladih Romske nacionalnost – 10 devojčica, 10 dečaka, LGBT osoba i njihovih porodica – 15 žena, 15 muškaraca, osoba koje žive sa HIV/AIDS-om – 1 devojka, 7 muškaraca, samačkih staračkih domaćinstva u ruralnom području – 11 žena, 11 muškaraca, osoba koje zloupotrebljavaju psihoaktivne supstance – 8 muškaraca, 6 žena, osoba koje se bave seksualnim radom – 8 žena i osoba koje napuštaju sistem socijalne zaštite – 12 žena, 10 muškaraca.

Napomena: obuhvatili smo više ciljnih populacija, kako bi na kraju projekta, tačno znali kojim osetljivim društvenim grupama ovaj preventivni program najviše odgovara. Projekat će trajati 09 meseci u periodu od 01 maja 2018 do 31 januara 2019. U periodu od prva 2 meseca trajanja projekta biće realizovana dva stručna skupa u Šapcu na kojima će biti kreirani polazni minimalni standardi outreach programa, čija će implementacija uticati na smanjenje rizika ranjivih društvenih populacija teško dostupnih sistemu socijalne zaštite, u najvećoj meri ženama svih uzrasta, a najviše u sektoru bezbednosti, socijalne i zdravstvene zaštite. U periodu od 4 poslednja meseca realizacije projekta, na osnovu pilotiranog programa u Šapcu biće utvrđeni minimalni standardi za outreach socijalno-zdravstveni program, koji će u periodu od narednih 3 do 5 godina, biti osnov za javno zagovaranje da se outreach program prepozna u sistemu socijalne zaštite kao preventivni integrisani socijalno-zdravstveni program za ranjive društvene populacije teško dostupne sistemu socijalne zaštite. U periodu od poslednjih 7 meseci realizacije projekta pilotiraće se outreach program i u 140 outreach aktivnosti na teritoriji Šapca, biće pruženo minimum 540 usluga definisanih programom i dosegnuto minimum 180 različitih osoba iz 11 ranjivih populacija. Zbog nedostatka preventivnih programa, stručni radnici sistema socijalne zaštite konstantno se nalaze u rešavanju hitnih i neodložnih poslova, a sve što se moglo prevenirati u jednom trenutku može postati hitno i neodložno. Stručni radnici sistema socijalne zaštite smatraju terenskim radom odlazak na teren po pozivu policije, škole, klijenta, zdravstvene ustanove, tužilaštva, ali tek kada problem već postoji. Outreach rad podrazumeva odlazak na teren i dosezanje klijenata koji pripadaju ranjivim kategorijama stanovništva i koji se već nalaze u nekom riziku, ali sa ciljem da se taj rizik smanji ili eliminiše. Kada govorimo o rizicima pre svega mislimo na: rizik od nasilja, problema sa zakonom, pokušaja ili izvršenja suicida, smrti usled neadekvatnih uslova života i rada, napuštanja školovanja, siromaštva, inficiranja HIV-om i drugim polno prenosivim infekcijama, kao i drugim rizicima po sebe i društvo. Baš zbog toga je važno imati jednu kvalitetnu preventivnu socijalno/zdravstvenu uslugu, koja bi dosegla teško dostupne ranjive kategorije, pomogla im u rešavanju njihovih problema i smanjenju riizika, a direktno smanjila i opterećenje koje ima sistem socijalne zaštite u svom radu sa prilivom korisnika čije situacije hitno treba rešavati. Ukoliko ovaj projekat ne realizujemo i ukoliko Srbija ne dobije jedan preventivni program, pritisak na sistem socijalne zaštite se nikada neće smanjiti, a samim tim sistem će i dalje vrlo neadekvatno odgovarati na potrebe stanovništva.

NAZIV PROJEKTA:  “Bezbednosni plan, nova usluga u sklopu sistema socijalne zaštite”

DONATOR : Misija OEBS

Ciljna grupa ovog projekta je profesionalno osoblje u sistemu socijalne zaštite (advokati, psiholozi, sociolozi itd). Finalni korisnici ovog projekta će biti predstavnici vulnerabilnih populacija : LGBT osobe, Romi, žrtve porodičnog nasilja, žrtve vršnjačkog nasilja, osobe primaoci socijalne pomoći, osobe koje napuštaju sistem socijalne zaštite ( bili su smešteni u sigurnim kućama, privremenim domovima, usvojiteljskim domovima, domovima za decu bez roditeljskog staranja itd). 

Dugoročni cilj projekta je kreiranje novog servisa u sklopu sistema socijalne zaštite, ili specifičnije ” kreiranje individualnog plana zaštite” primarno za : LGBT osobe, Rome, žrtve porodičnog nasilja, žrtve vršnjačkog nasilja,  primaoce socijalne pomoći, osobe koje napuštaju sistem socijalne zaštite ( bili su smešteni u sigurnim kućama, privremenim domovima, usvojiteljskim domovima, dodmovima za decu bez roditeljskog staranja itd)

Rezultat 1: Kreirani kurikulumi za profesionalno osoblje sistema socijalne zaštite

Aktivnost 1.1 Razvijanje kurikuluma – U period od dva meseca, kreirati edukativni program u skladu sa propisima Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu namenjen profesionalnom osoblju sistema socijalne zaštite  Podaktivnost 1.1.1 Priprema potrebne dokumentacije: Asocijacija DUGA će se obratiti Republičkom zavodu za socijalnu zaštitu kako bi se informisala o neophodnoj dokumentaciji za razvijanje  kurikuluma za profesionalno osoblje u sistemu socijalne zaštite  Podaktivnost 1.1.2 Kreiranje kurikuluma: U periodu od dva meseca, autor treninga će napraviti nacrt kurikuluma i edukativni plan za profesionalno osoblje sistema socijalne zaštite u skladu sa zakonski propisanim formama. Autor će konsultovati profesionalno osoblje u centrima za socijalni rad, kao i Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu sa kojima je Asocijacija DUGA potpisala memorandum o saradnji na edukativnim programima. U ovom period svi  materijali neophodni za realizaciju treninga će biti odštampani. 

Rezultat 2: Za potrebe aplikacije koncepta  bezbednosne kulture i kreiranja plana zaštite za korisnike, 150 kvalifikovanih radnika sistema socijalne zaštite biće edukovano i program će biti podnet na akreditaciju

Aktivnost 2.1 Realizacija edukacije: U period od 4 meseca, projektni tim će realizovati 10 pilot treninga u skladu sa razvijenim kurikulumom, i program će biti podnet Republičkom zavodu za Socijalnu zaštitu na akreditaciju. Podaktivnost 2.1.1 Priprema treninga: Projektni tim će poslati poziv centime za socijalni rad i selektovaće 10 centara za socijalni rad u čijim prostorijama će treninzi biti održani. Podaktivnost 2.1.2 Realizacija treninga: U periodu od 4 meseca, dva trenera će sprovesti  10 pilot treninga, a na svakom od treninga će učestvovati   15 profesionalaca sistema socijalne zaštite. Trajanje treninga će biti 8 časova po danu. Trening će biti interaktivan i učesnici će kroz grupni rad biti ohrabreni da preuzmu inicijativu u realizaciji treninga. Trening će se oslanjati na dva dokumenta: “Vodič za bezbednosnu kulturu za LGBT mlade” i istraživanje sa predhodno sprovedenog projekta Asocijacije DUGA koji je podržala OSCE Misija u Srbiji 2017. Profesionalnom osoblju će takođe biti na raspolaganju vodič o potrebama LGBT korisnika, biće odštampano 200 kopija istraživanja i 400 kopija vodiča. U toku grupnog rada, profesionalno osoblje će takođe biti obučeno da razvije individualne bezbednosne planove za njihove korisnike, koje planiramo da standardizujemo u budućnosti kao preventivnu socijalnu uslugu. Podaktivnost 2.1.3 Podnošenje programa na akreditaciju: U završnom mesecu projektne realizacije, sledeći prikaz evaluacionih upitnika, i razvoj finalnog programa edukacija, projektni tim će poslati program Republičkom zavodu za socijalnu zaštitu na akreditaciju 

Rezultat 3: Podizanje kapaciteta sistema socijalne zaštite kao sektora koji može da odgovori na bezbednosne potrebe

Aktivnost 3.1 Medijska kampanja: Tokom realizacije projekta i tokom svakog treninga, tim Asocijacije DUGA kao i osoblje iz sistema socijalne zaštite će davati saopštenja za medije u cilju promocije projekta i koncepta bezbednosne kulture. Podaktivnost 3.1.1 Priprema kampanje: Tim Asocijacije DUGA će u saradnji sa PR predstavnikom prenositi jasne poruke osobama koje su u konstantnom riziku da budu izložene nasilju i osobama koje su već bile izložene nasilju. Poruke moraju jasno targetirati pomenutu populaciju i njihove potrebe za povećanjem sigurnosti, ali takođe i ohrabriti ih da prijave slučajeve nasilja, i dati im do znanje da Asocijacija DUGA može da im ponudi podršku tokom prijavljivanja nasilja.  Podaktivnost 3.1.2 Realizacija kampanje: Tokom realizacije treninga, PR predstavnik će pozvati elektronske i štampane medije da intervjuišu članove projektnog tima i profesionalno osoblje iz centara za socijalni rad. Sve informacije o projektu biće objavljivane na socijalnim mrežama i web stranicama Asocijacije DUGA i njenih partnera. Pored lokalnih medija, na kraju projekta, pokušaćemo da projektne rezultate prezentujemo i u medijima sa nacionalnom pokrivenošću, kako bismo dosegli što je moguće vise ljudi. 

NAZIV PROJEKTA: “Coming Out of Unemployment”

http://coming-out-of-unemployment.asocijacijaduga.org.rs/

DONATOR: Erasmus + program Evropske Unije

PARTNERI NA PROJEKTU: Subversive Front (Makedonija), Iskorak (Hrvatska), LGBT Forum Progres (Crna Gora), Sarajevski Otvoreni Centar (Bosna i Hercegovina), Colegas (Španija)

Erasmus + projekat Coming Out of Unemployment” se bavi povećanjem kapaciteta omladinskih radnika i njihovih profesionalnih kompetencija u radu na ekonomskom osnaživanju LGBT populacije kroz pokretanje socijalnih preduzeća.

Na ovom međunarodnom projektu učestvuje šest organizacija iz: Srbije, Makedonije, Crne Gore  Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Španije koje žele da  podele iskustva i poboljšaju ekonomsku poziciju LGBT osoba i na taj način osiguraju borbu za njihova ljudska prava i održivost LGBT nevladinih organizacija u budućnosti.  Članovi ovih organizacija će kroz aktivan rad, steći znanja i veštine za praktičan rad i dalje preneti znanje  u polju razvijanja socijalnog preduzeća, podizanja kapaciteta i osnaživanja mladih LGBT osoba da postanu preduzetnici.

Ukupno 36 omladinskih radnika će učestvovati u devetodnevnom trening kursu koji će biti sproveden u Šapcu. Koncept treninga će bitit razvijen na osnovu studijske posete u Šapaniji i višegodišnjeg iskustva Asocijacije DUGA u ovoj oblasti. Učesnici trening će takođe naučiti kako da prenesu stečeno znanje kao treneri

Jedan od rezultata projekta će biti “Vodič za razvoj socijalnog preduzetništva” koji će pružiti smernice budućim trenerima i pomoći im da sprovedu njihove obuke. Završna aktivnost projekta će biti radna konferencija koja će se održati u Srbiji i koja će okupiti 100 učesnika iz partnerskih organizacija, javnih institucija, ambasada i medija sa ciljem prezentovanja rezultata projekta i uticanjem na državne politike u vezi sa ekonomskim osnaživanjem LGBT populacije. 

NAZIV PROJEKTA: “Akademija za omladinske LGBT lidere”

DONATOR: Nacionalni Erasmus + program Evropske Unije

PARTNERI NA PROJEKTU: Iskorak (Hrvatska), Subversive Front (Makedonija)

U cilju podizanja stručnih kompetenci omladinskih radnika i LGBT aktivista, kako bi u budućnosti mogli biti lideri u oblasti ljudskih prava LGBT osoba, socijalnoj inkluziji mladih iz vulnerabilnih populacija i kako bi se mogli adekvatno zalagati za izmene propisa i smanjenje diskriminacije, u toku implementacije ovog projekta realizovaćemo set treninga za liderstvo, koji će uključiti 20 omladinskih radnika koji rade ili planiraju da rade na LGBT pitanjima.

Osnovni cilj projekta: Pojačati uticaj mladih LGBT lidera i osnažiti ih za učešće u procesima odlučivanja kroz aktivnu participaciju u demokratskom životu.

Podciljevi projekta:

 • Povećati stručne kompetence i veštine omladinskih radnika u oblastima pisanja projekata, strateškog planiranja, javnog zagovaranja, nastupa u medijima i radioničarskog rada.
 •  Povećati aktivno učešće omladinskih radnika u javnom životu, kroz procese javnog zagovaranja izmena diskriminišućih politika na lokalnom i nacionalnom nivou.
 •  Povećati društvenu uključenost omladinskih radnika u procese solidarnosti i smanjenja socijalne isključenosti LGBT osoba.