Ministarstva da preispitaju ocene projekata udruženja predloženih za finansiranje u 2024

Građanske inicijative i Koalicija OKO pozivaju Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju i Ministarstvo prosvete da preispitaju ocene predloga projekata objavljenih na listama vrednovanja i rangiranja. 

Analiza dokumentacije dostupne na sajtovima ministarstava pokazuje da najmanje šest urduženja  ne ispunjava ni formalni uslov konkursa, da je najmanje 13 udruženja menjalo oblast ciljeva u svojim statutima neposredno pred raspisivanje konkursa i da polovina organizacija nema niti jedan kanal komunikacije sa javnošću i ciljnim grupama, te ne ispunjava ni minimalni uslov transparentnosti. 

Predlažući ova udruženja za podršku tokom 2024. godine, pomenuta ministarstva eksplicitno krše proceduru javnih konkursa, tj. ne poštuju kriterijume za izbor programa koji se odnose na ljudske i tehničke kapacitete podnosicilaca predloga projekata za realizaciju projektnih aktivnosti.

Analiza dokumentacije sa sajta Ministarstva za brigu o porodici i demografiju, tj. lista vrednovanja i rangiranja projekata predloženih za donošenje odluke o finansiranju projekata porodično-pravne zaštite građana, koordinacije i sprovođenja politike u oblasti demografije u 2024. godini, objavljene 5. marta 2024. godine, pokazala je nekoliko nepravilnosti:

1) U slučaju najmanje 6 udruženja, tj. podnosilaca projekata, uslov da ona u statutarnim odredbama prepoznaju ciljeve navedene u javnom pozivu, nije ispunjen. To predstavlja eksplicitno kršenje odredaba konkursa, budući da su u skladu sa članom 6. Uredbe o finasiranju udruženja nadležni organi u obavezi da uvidom u podatke Agencije za privredne registre utvrde da li se prema statutarnim odredbama, ciljevi udruženja ostvaruju u oblasti u kojoj se program realizuje.

2) Takođe, uvidom u zvanični registar Agencije za privredne registre, može se utvrditi da su pojedini podnosioci predloga su svoje statute prilagodili zahtevima konkursa tokom 2023.  početkom 2024. godine i neposredno pre objavljivanjja javnih poziva, a kao oblast ostvarivanja ciljeva navođene su identične formulacije kao u javnom pozivu.

3) Od ukupno 90 rangiranih udruženja na listama Ministarstva za brigu o porodici i demografiju, njih 48 nema internet starnicu, a 41 ni stranice na nekoj od društvenih mreža (Facebook, Instagram), putem kojih bi svoj rad učinili javnim, tj. obaveštavali javnost o svojim aktivnostima i rezultatima.

S druge strane, kako se od udruženja očekuje da u prijavnom formularu predstave najznačajnije rezultate prethodno realizovanih programa/projekata, kao i da detaljno objasne na koji način informišu građane i  pripadnike ciljnih grupa o planiranim aktivnostima, događajima i rezultatima programa, i promovišu svoje programe, postavlja se pitanje kako članovi komisije utvrđuju da su dostavljeni podaci istiniti, zapravo da li uopšte postoje, ako nema dostupnih podataka?

Četiri javna poziva za podnošenje predloga programa za dodelu dotacija, u ukupnom iznosu od 215 miliona dinara,  namenjenih za projekte porodično-pravne zaštite koja je Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju objavilo 23. januara 2024. godine, zapravo su identična. Iako je očekivanje da se uslovi i kriterijumi za učešće na konkursu razlikuju u zavisnosti od njegove namene i tema, uslovi i kriterijumi koje aplikanti treba da zadovolje su isti. Stoga je opravdano zahtevati o ovog ministarstva da objasni zbog čega, u tom slučaju, nije objavljen samo jedan poziv.

Ministarstvo prosvete objavilo je 7. i 8. marta rezultate dva javna konkursa –  za podršku učenicima srednjih škola i studentima koja realizuju udruženja i za podsticanje preuniverzitetskog obrazovanja koja realizuju udruženja u 2024. godini. 

Udruženja koja konkurišu za ova sredstava moraju obavezno dostaviti pregled dosadašnjih aktivnosti. Ipak, od ukupno 95 udruženja koja očekuju finansijsku podršku Ministarstva prosvete, o aktivnostima njih 37 nije moguće pronaći trag pretragom podataka na internetu –  njih 55 nema internet stranicu ili ista nije u funkciji, 40 nema stanice na društevnoj mreži Facebook, a 73 nema Instagram. Među njima je i 12 udruženja osnovanih u poslednje 2 godine, od kojih njih 10 ne poseduje nikakve ljudske i finansijske kapacitete za sprovođenje projekta. Ovakav postupak dovodi u pitanje način na koji je konkursna komisija vrednovala pomenute predloge, tj. verifikovla istinitost i relevantnost njihovih navoda.

Praksa izmene statuta primećena je i kod udruženja koja su se prijavila na konkurse Ministarstva prosvete. Samo tokom 2023. godine, 13 rangiranih udruženja promenilo je svoje statute u oblasti ostvarivanja ciljeva

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *