Herpes „vreba“ pad imuniteta

Prenosi se direktnim kontaktom sa ranica obolelih, purchase kao i putem sekreta, buy ljubljenja, treatment oralnim i genitalnim seksualnim odnosima. Ostaje trajno u organizmu i aktivira se uvek kada organizam oslabi ili je izložen stresu


Pad imuniteta izlaže organizam napadima brojnih herpes virusa, koji se ispoljavaju na licu, usnama, kao i na drugim delovima tela. Ove infekcije, koje se u narodu nazivaju i groznica, su veoma neprijatne, a nagoveštavaju ih crvenilo i plik?i?i.

Zavisno od lokaliteta gde se javljaju, herpese izazivaju dva tipa iz grupe herpes simpleks virusa ili HSV. Tip 1 HSV, poznat kao labijalni, zahvata u vidu groznice lice i usne. Genitalni herpes je drugi tip i zahvata genitalnu regiju. Iz porodice HSV poti?e i zoster virus, uzro?nik ov?ijih boginja, odnosno vari?ele. Pra?en je manifestacijama na koži i sluzokoži koje su prili?no bolne i neprijatne – objašnjava dermatovenerolog primarijus dr Milan Bjeki? iz Gradskog zavoda za kožne i veneri?ne bolesti u Beogradu.

 

Kako dolazi do infekcija?

– Da bi nastala infekcija neophodno je da budemo u kontaktu sa inficiranom osobom. Virus ?esto u organizam ulazi na mestima mikrotrauma, odnosno sitnih povreda kože ili sluzokože. HSV se prenosi direktnim kontaktom sa ranica obolelih, kao i putem sekreta, ljubljenja, oralnim i genitalnim seksualnim odnosima. Mogu?e je i asimptomatsko izlu?ivanje virusa, odnosno da inficirana osoba bez ikakvih simptoma prenosi virus putem direktnog kontakta. S druge strane, herpes zoster nakon preležanih ov?ijih boginja ostaje latentno sakriven u ganglijama nerava glave i mozga i zadnjim korenovima ki?mene moždine, ?ekaju?i priliku da se reaktivira. Pri padu imuniteta to mu i uspeva, što se prepoznaje po karakteristi?nim promenama na koži.

 

Preventiva i le?enje

Od herpes simpleks virusne infekcije izle?enja nema, a još nije prona?ena vakcina, iako svetski istraživa?ki centri na tome godinama rade. Jedina pouzdana preventivna mera je izbegavanje kontakta sa inficiranom osobom koja ima promene na koži i sluzokoži. Me?utim, poseban problem predstavlja asimptomatsko lu?enje virusa, jer inficirana osoba i tada može da prenese herpes, iako nema vidljivih manifestacija bolesti.- Za seksualno prenošenje infekcije pravilna i redovna upotreba kondoma najpouzdanija je zaštita. Me?utim, veoma se retko koristi kondom za oralni seks, zbog ?ega je prenos herpes virusa potpuno otvoren. Ranice koje se javljaju u okviru klini?ke slike na genitalnoj regiji predstavljaju ulazna mesta za lakše prenošenje. Le?enje ovih virusnih infekcija je simptomatsko antivirusnim lekovima i odre?enim sredstvima za lokalnu upotrebu. S obzirom na to da nema apsolutno delotvornog leka treba raditi na ja?anju imuniteta i svakako se javiti lekaru, ?im se pojave prvi znaci i simptomi virusne infekcije – kaže dr Bjeki?.

– Do primarne infekcije dolazi naj?eš?e u ranom detinjstvu, dok još ne postoji imunološka odbrana. Obi?no neko iz porodice ili rodbinskih krugova, ko ve? ima groznicu na usnama, poljubi dete i tako mu prenese infekciju. Kod inficiranog deteta se ne javlja odmah herpes, jer virusna inkubacija traje od tri do deset dana. Inficiranje virusom nije isklju?ivo vezano za najranije detinjstvo. Nastaje i u adolescentnom periodu ljubljenjem ili putem seksualnog odnosa sa partnerom. HSV tip 1 po pravilu zahvata predeo usta i nosa, ali upražnjavanjem oralnih seksualnih odnosa može da se prenese i na genitalije partnera. HSV tip 2 naj?eš?e sa javlja u analno-genitalnoj regiji, a prenosi se seksualnim putem. Poseban oblik predstavlja neonatalni herpes, koji nastaje inficiranjem novoro?en?eta prolaskom kroz inficirani poro?ajni kanal majke. Na ovu vrstu herpesa naro?ito treba obratiti pažnju jer ponekad može da imao smrtni ishod po novoro?en?e.

Za oba tipa je karakteristi?no da ostaju trajno u organizmu, koji se od njih ne može da se izle?i. Smeštaju se u ?elijama doma?ina koriste?i ih za razmnožavanje. Ali, koliko ?e ?esto praviti povratne epizode zavisi od imuniteta inficirane osobe. Kada “odlu?e” da se aktiviraju, vra?aju se putem nerava do površnih ?elija kože izazivaju?i recidive. Recidivi mogu biti retki, povremeni ili ?esti, a njihovu pojavu aktivira stres, pad imuniteta i infekcije.

 

Koji su simptomi i znaci herpesa?

– Infekcija na licu je lokalizovana na prelazima izme?u kože i sluzokože, na uglovima usana, oko nozdrva i u predelu kapaka. Najpre se javlja crvenilo, pa grupe vodenih mehuri?a poznate kao vezikule, koje obi?no izbijaju istovremeno. Kada plik?i?i puknu ostaju erozije koje mogu biti bolne, a sasušivanjem sadržaja vezikula nastaju kraste. Nekada je mogu?a i sekundarna bakterijska infekcija sa pojavom gnojanica. Neretko su uve?ane i bolne regionalne limfne žlezde, a primarna infekcija može biti pra?ena povišenom temperaturom, opštom slaboš?u i malaksaloš?u, kao i bolovima u miši?ima. Me?utim, kada do?e do recidiva, infekcije kra?e traju i imaju blaži klini?ki tok. Zapravo, osoba koja ima herpes obi?no zna kada ?e se infekcija ponovo javiti, usled svraba i peckanja na mestu gde ?e izbiti promene. I genitalni herpes tokom primarne infekcije pra?en je pojavom vezikula, bolnim erozijama i tegobama prilikom mokrenja, a uve?ane su i bolne preponske limfne žlezde. I kod ove vrste infekcija recidivi su blaži i traju kra?e.

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *