Nastavak potpisivanja memoranduma o saradnji između Asocijacije DUGA i Centara za socijalni rad

Asocijacija DUGA nastavila je potpisivanje memoranduma o saradanji sa centrima za socijalni rad. Nastavak saradnje podržala Ambasada Kraljevine Holandije


Asocijacija DUGA ve? tri godine u saradnji sa Kancelarijom za ljudska i manjinska prava Republike Srbije realizuje program u cilju senzibilizacije stru?nog osoblja Centara za socijalni rad u Srbiji za adekvatan pristup radu sa LGBT osobama i ?lanovima njihovih porodica. Kroz ovaj program Asocijacije DUGA/cite> je prošlo 146 Centara za socijalni rad (všse od 800 osoba)

U drugoj fazi ovog programa, information pills nakon 71 ustanove, viagra 40mg Asocijacija DUGA je nastavila da obilazi Centre za socijalni rad. Nastavak saradnje ozvani?en je potpisivanje memoranduma o saradnji uz podr?ku Ambasade Kraljevine Holandije. Cilj ovih obilazaka je i uspostavljanje sisetema monitoringa i upu?ivanja, kao i standardizacija socijalne usluge koja ?e odgovarati potrebama LGBT osoba i njihovim porodicama, koja je trenutno u procesu pilotiranja. Od po?etka godine Asocijacija DUGA radi na 9 slu?ajeva u saradnji sa centrima za socijalni rad.

Priloge o ovom programu i saradnji izme?u Asocijacije DUGA i Centara za socijalni rad možete pogledati u video prilozima:

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *