Predsednik UO Asocijacije DUGA govorio na tradicionalnoj konferenciji povodom 1. decembra u IZJZ Batut

U poslednjih 8 godina OCD su kroz projekat GF i MZ pokazale da su pouzdan, more about prirodan i neizbežan saradnik na prevenciji HIV infekcije u posebno vulnerabilnim populacijama


I u mnogim drugim razvijenijim zemljama sveta OCD imaju klju?nu ulogu u prevenciji HIV infekcije u vulnerabilnim populacijama, razlog je jednostavna, mi na mnogo lakši na?in dosežemo ove populacije, koje nisu dosežne za državne institucije. Bez OCD državne institucije u budu?nosti ne?e biti u stanju da dosegnu populacije pod pove?anim ruzikom i sam tok HIV infekcije bi?e veoma neizvestan.

?etiri nacionalna istraživanja koja je realizovao IZJZ Srbije Batut, a na terenu ga uglavnom izvodile OCD, 2008, 2010, 2012. i 2013. godine, pokazala su da su preventivne usluge, koje smo kreirali i realizovali u poslednjih 8 godina, veoma kvalitetne i da daju rezultate. Istraživanja su pokazala da osobe, koje su koristile naše usluge, imaju više znanja, koriste zaštitu i izložene su manjem riziku od osoba koje su u?estvovale u istraživanju a do tada nisu koristile naše usluge. Tako?e, višestruko je pove?an broj osoba iz vulnerabilnih populacija koje koriste usluge DPST-a i to nari?ito u MMJ. Ciljano dosežu?i osobe pod pove?anim rizikom mi znatno štedimo resurse naše države, a dajemo izuzetno visoke rezultate.

Ohrabruje me izjava ministra zdravlja u kojoj je pre nekoliko dana rekao da ?e MZ Srbije, ulagati u HIV preventivne usluge koje daju rezultate. Reprezentativna istraživanja koja sam naveo daju više nego dovoljno dokaza da su usluge koje smo realizovali klju?ne u prevenciji HIV infekcije i da daju odli?ne rezultate.

Samo dva meseca nakon završetka projekta GF, korisnici iz vulnerabilnih populacija koji su koristili usluge OCD ve? ose?aju nedostatak ovih aktivnosti i mi smo suo?eni sa svakodnevnim pozivima i molbom da aktivnosti i dalje nastavimo.

Nažalost veoma mali broj OCD je po završetku finansiranja od strane GF uspe da obezbedi sredstva za nastavak rada. Asocijacija DUGA se oslonila na nekoliko izvora i za sada uspevamo da redovno nastavimo sa delom svojih aktivnosti na teritoriji Zapadne i Centralne Srbije. Bez sistemskog i trajnijeg rešenja za održivo finansiranje OCD za rad na prevenciji HIV infekcije u vulnarebilnim populacijama, zaista je neizostavno do kada ?emo mo?i da samo kroz projektno finansiranje održavamo sve aktivnosti realizovane u poslednjih 8 godina.

Asocijacija DUGA je uspela da obezbedi nastavak finansiranja u saradnji sa jednim bojem lokalnih samouprava na ?ijim teritorijama ve? 8 godina realizujemo aktivnosti. Mislim da bi i ostale lokalne samouprave trebalo da preuzmu odgovornost i deo budžeta projektuju za prevenciju HIV-a. Naši korisnici žive u lokalnim zajednicama u skladu sa njihovim potrebama. Mi žemo i u 2015. godini insistirati na tome da lokalne samouprave preuzmu jedan deo finansiranja prevencije HIV infekcije.

Tako?e, pored Ministarstva zdravlja i Ministarstvo rada, bora?kih i socijalnih pitanja trebalo bi da preuzme odgovornost za finansiranje ovih usluga. Svesni smo da je HIV danas ne samo zdravstveni ve? i socijalni problem. Iz straha od dalje diskriminacije i stigme osobe koje su bile u riziku, plaše se da obave DPST i saznaju svoj HIV status. Plaše se da ?e izgubiti posao, biti izba?ene sa fakulteta, škole pa ?ak i iz svojih porodica. Rad na smanjenju diskriminacije prema ovoj vulnerabilnoj populaciji mora biti na mnogo višem nivou nego što je to sada. Podrška ovim osobama morala bi biti dostupna ne samo u nekoliko ve?ih gradova u Srbiji ve? i u svakom mestu u Srbiji gde ima osoba koje žive sa HIV infekcijom ili AIDS-om.

Bilo bi veoma neodgovorno od strane naše države da milioni evra koji su potrošeni u cilju ravzvijanja HIV preventivnih usluga, budu uzaludno potrošeni, time što ?e ve?ina preventivnih aktivnosti prestati da se realizuje. Takvim ponašanjem šaljemo poruku u našim budu?im donatorima, koji našoj državi daju bespovratna sredstva, da nismo sposobni da stvorimo samoodrživost i da ?e time mnoge budu?e donacije biti dovedene u pitanje.

Svesni smo ?injenice da Srbija nije bogata država, tako?e svesni smo ?injenice da 1$ uložen u prevenciju štedi našoj državi 13$ koje treba da uloži u rešavanje problema kada on ve? nastane. Zbog ovog, apelujem pre sve na Ministarstvo zdravlja Srbije da preuzme neophodne aktivnosti i pomogne OCD koje rade na prevenciji HIV-a u najvulnerabilnijim populacijama da nastave sa svojim dosadašnjim aktivnostima.

 

Govor Aleksandra Price na Konferenciji povodom 1. decembra u IZJZ Batut

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *