Informišite se o trenutnim aktivnostima Pridružite nam se

Naziv projekta:  “Povećanje bezbednosti LGBT mladih”

Donator: Ministarstvo omladine i sporta

U periodu od 6 meseci, realizovaćemo dva dvodnevna treninga za 40 mladih LGBT osoba sa teritorije Srbije u cilju njihovog osposobljavanja da vode interaktivne radionice sa LGBT mladima i prenose im znanja i veštine iz oblasti primene koncepta bezbednosne kulture. Potom će polaznici treninga u parovima uz mentorsku podršku trenera realizovati po jednu radionicu sa LGBT mladima, ukupno 20 radionica sa 200 LGBT mladih. Ovo je nastavak projekta koji je Asocijacija DUGA realizovala sa Misijom OEBS-a u Srbiji 2017. godine, a sastavni deo je strateškog plana Asocijacije DUGA  “Bezbednost LGBT osoba 2016-2020- U toku projekta sa Misijom OEBS-a napisali smo priručnik za primenu bezbednosne kulture za LGBT mlade i realizovali 10 radionica, u 10 gradova u Srbiji. Posle ovih radionica, javio nam se veći broj mladih LGBT osoba koje bi želele više da nauče o ovom konceptu, te je u skladu sa njihovim zahtevima i potrebama i napisan ovaj projekat. Ceo projekat biće promovisan i putem društvenih mreža.

Naziv projekta : “Razvoj preventivnog socijalno-zdravstvenog programa”

Partneri na projektu: PREVENT (Novi Sad), Timočki omladinski centar (Zaječar)

Saradnici na projektu: Institut za javno zdravlje Srbije “Batut” (Beograd), Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu (Novi Sad), Centar za porodični smeštaj i usvojenje (Novi Sad), Centar za socijalni rad (Šabac), Zavod za javno zdravlje (Šabac), Kancelarija za mlade (Šabac), Glas Podrinja (Šabac)

Donatori : UNDP, Evropska komisija, Grad Šabac

U Srbiji ne postoji standardizovani preventivni socijalni ili socijalno-zdravstveni program, koji bi bio ekonomičan i inkluzivan, a u isto vreme dostupan i adekvatan za ranjive populacije teško dostupne institucijama. Socijalno-zdravstveni jer većina osoba koja pripada ranjivim populacijama ima i socijalne i zdravstvene probleme. Zbog tog nedostatka, ranjive populacije u Srbiji su u stalnom riziku da zbog već postojeće ranjivosti dođu do problema koji su nerešivi, a institucije u Srbiji zbog manje zaposlenih i velikog broja klijenata nisu u situaciji de se bave preventivnim radom, a naročito ne preventivnim radom u zajednici koji se u svetu pokazao kao najefektniji.

Outreach je socijalni ili socijalno-zdravstveni program prepoznat u Evropskoj Uniji i mnogim zemljama sveta kao jedan od najboljih preventivnih programa namenjenih visoko ranjivim populacijama. Pojam outreach prevodi se kao dostići nekoga, stići nekoga napolju, izvan nečega.  U kontekstu socijalnog rada misli se na dostizanje nekoga ko se nalazi izvan institucionalnog okvira – čak i na marginama društva, odnosno klijenti se dosežu u njihovom prirodnom okruženju. Ovaj program je pre svega namenjen ranjivim populacijama koje retko koriste usluge institucija, ili za koje nisu predviđene adekvatne usluge institucija, a to mogu biti: deca koja žive i rade na ulici, staračka domaćinstva, LGBT osobe i njihove porodice, bivši štićenici vaspitno i kazneno popravnih domova, beskućnici, lutalice, osobe koje zloupotrebljavaju psihoaktivne supstance itd….

Ovaj projekat bi se bavio kreiranjem i izradom minimalnih standarda i pilotiranjem ovog prvog preventivnog socijalno-zdravstvenog programa u Srbiji. Ovaj projekat je samo sastavni deo programa koji je u drugom petogodišnjem periodu realizacije i njegov osnovni cilj jeste i standardizacija ovog programa.

Osnovni cilj projekta je: Obezbediti ekonomičan, dostupan, adekvatan, održiv i inkluzivan preventivni socijalno/zdravstveni program za ranjive populacije teško dostupne sistemu socijalne zaštite.

Specifični ciljevi projekta su:

  1. Pilotirati outreach socijalno/zdravstveni program i kreirati minimalne standarde tog programa.
  2. Dosegnuti i pružiti usluge osobama iz ranjivih populacija teško dostupnih sistemima socijalne zaštite kroz outreach program.

Ciljne grupe ovog projekta su ranjive grupe građana i građanki i to: dece i mladi koji su uključeni u život i/ili rad na ulici – 6 dečaka, 6 devojčica, odraslih i starih koji su uključeni u život i/ili rad na ulici – 6 žena, 4 muškaraca, mladih u sukobu sa zakonom – 8  dečaka 6 devojčica, osoba sa invaliditetom, 10 žena, 10 muškaraca, mladih Romske nacionalnost – 10 devojčica, 10 dečaka, LGBT osoba i njihovih porodica – 15 žena, 15 muškaraca, osoba koje žive sa HIV/AIDS-om – 1 devojka, 7 muškaraca, samačkih staračkih domaćinstva u ruralnom području – 11 žena, 11 muškaraca, osoba koje zloupotrebljavaju psihoaktivne supstance – 8 muškaraca, 6 žena, osoba koje se bave seksualnim radom – 8 žena i osoba koje napuštaju sistem socijalne zaštite – 12 žena, 10 muškaraca.

Napomena: obuhvatili smo više ciljnih populacija, kako bi na kraju projekta, tačno znali kojim osetljivim društvenim grupama ovaj preventivni program najviše odgovara.

Projekat će trajati 09 meseci u periodu od 01 maja 2018 do 31 januara 2019.

U periodu od prva 2 meseca trajanja projekta biće realizovana dva stručna skupa u Šapcu na kojima će biti kreirani polazni minimalni standardi outreach programa, čija će implementacija uticati na smanjenje rizika ranjivih društvenih populacija teško dostupnih sistemu socijalne zaštite, u najvećoj meri ženama svih uzrasta, a najviše u sektoru bezbednosti, socijalne i zdravstvene zaštite.

U periodu od 4 poslednja meseca realizacije projekta, na osnovu pilotiranog programa u Šapcu biće utvrđeni minimalni standardi za outreach socijalno-zdravstveni program, koji će u periodu od narednih 3 do 5 godina, biti osnov za javno zagovaranje da se outreach program prepozna u sistemu socijalne zaštite kao preventivni integrisani socijalno-zdravstveni program za ranjive društvene populacije teško dostupne sistemu socijalne zaštite.

U periodu od poslednjih 7 meseci realizacije projekta pilotiraće se outreach program i u 140 outreach aktivnosti na teritoriji Šapca, biće pruženo minimum 540 usluga definisanih programom i dosegnuto minimum 180 različitih osoba iz 11 ranjivih populacija.

Zbog nedostatka preventivnih programa, stručni radnici sistema socijalne zaštite konstantno se nalaze u rešavanju hitnih i neodložnih poslova, a sve što se moglo prevenirati u jednom trenutku može postati hitno i neodložno. Stručni radnici sistema socijalne zaštite smatraju terenskim radom odlazak na teren po pozivu policije, škole, klijenta, zdravstvene ustanove, tužilaštva, ali tek kada problem već postoji. Outreach rad podrazumeva odlazak na teren i dosezanje klijenata koji pripadaju ranjivim kategorijama stanovništva i koji se već nalaze u nekom riziku, ali sa ciljem da se taj rizik smanji ili eliminiše. Kada govorimo o rizicima pre svega mislimo na: rizik od nasilja, problema sa zakonom, pokušaja ili izvršenja suicida, smrti usled neadekvatnih uslova života i rada, napuštanja školovanja, siromaštva, inficiranja HIV-om i drugim polno prenosivim infekcijama, kao i drugim rizicima po sebe i društvo. Baš zbog toga je važno imati jednu kvalitetnu preventivnu socijalno/zdravstvenu uslugu, koja bi dosegla teško dostupne ranjive kategorije, pomogla im u rešavanju njihovih problema i smanjenju riizika, a direktno smanjila i opterećenje koje ima sistem socijalne zaštite u svom radu sa prilivom korisnika čije situacije hitno treba rešavati. Ukoliko ovaj projekat ne realizujemo i ukoliko Srbija ne dobije jedan preventivni program, pritisak na sistem socijalne zaštite se nikada neće smanjiti, a samim tim sistem će i dalje vrlo neadekvatno odgovarati na potrebe stanovništva.