Konferencija za medije povodom objavljivanja rezultata testiranja na HIV sa kampanja u 2015. godini

12936586_248223745522017_6943860014715421299_n   12494715_248223812188677_2092850290225643005_n

 

Predsednik Asocijacije Duga Aleksandar Prica govorio na ??nf?r?nci?i z? m?di?? p?v?d?m ?b??vljiv?nj? r?zult?t? t?stir?nj? n? HIV t???m n?ci?n?lnih ??mp?nj? r??liz?v?nih ?r???m 2015. G?din?

 

U Institutu z? ??vn? zdr?vlj? Srbi?? „Dr Mil?n ??v?n?vi? B?tut” 29. m?rt? 2016. g?din? ?? ?drž?n? ??nf?r?nci?? z? m?di?? n? ????? su s? pr?dst?vnicim? m?di?? ?br?tili dir??t?r Institut? z? ??vn? zdr?vlj? Srbi?? „Dr Mil?n ??v?n?vi? B?tut”, d?c. dr sc. med. Dr?g?n Ili?, p?m??ni? ministr? zdr?vlj? u Vl?di R?publi?? Srbi??, dr V?sn? ?nj?ginji?, š?fic? ??nc?l?ri?? Sv?ts?? zdr?vstv?n? ?rg?niz?ci?? z? Srbi?u, dr Milj?n? Grbi?, š?fic? s?v?t?v?lišt? z? DPST u Z?v?du z? z?štitu zdr?vlj? stud?n?t? B??gr?d, prim. dr sc. med. Mil? P?uni? i pr?ds?dni? U? Udruž?nj? ?s?ci??ci?? „Dug?”, g?sp?din ?l??s?nd?r Pric?.

 

N? ??nf?r?nci?i su pr?dst?vlj?ni r?zult?ti i is?ustv? t???m r??liz?ci?? d?br?v?ljn?g, p?v?rljiv?g ili ?n?nimn?g s?v?t?v?nj? i t?stir?nj? n? HIV n? t?rit?ri?i R?publi?? Srbi?? u n?v?mbru i d?c?mbru 2015. g?din?, ? u ??viru ??mp?nj? p?v?d?m ?b?l?ž?v?nj? ?vr?ps?? n?d?lj? t?stir?nj? n? HIV i h?p?titis? i Sv?ts??g AIDS d?n?. Pr?dst?vlj?ni su i ?pid?mi?l?š?i p?d?ci u v?zi s? n?v??t?riv?nim ?s?b?m? inficir?nim HIV-?m u Srbi?i t???m 2015. g?din?.

 

Aleksandar Prica je iskoristio svoje vreme da predstavi rezultate rada Asocijacije Duga, da podseti koliko su udruženja nezaobilazan i klju?ni partner države u prevenciji HIV-a i da apeluje na donosioce odluka da se uvedu inovativne terapije poslednje generacije za osobe koje žive sa HIV/AIDS-om.

 

Iako znatno smanjenim finansijskim sredstvima za ?ak 90% u odnosu na 2014 godinu, kada je Globalni Fond finansirao aktivnosti prevencije HIV/AIDS-a u Srbiji, Asocijacija Duga je i prošle godine, uspela da održi svoje HIV preventivne aktivnosti. Pružili smo ukupno 1003 usluge, savetovali i testirali 512 osoba što je 7,50% od svih testiranih osoba na teritoriji Srbije, od kojih je 14 bilo HIV pozitivno ili 8% od svih novootkrivenih HIV + osoba na teritoriji Srbije.

 

Prošle godine, Asocijacija Duga je imala ukupno 44 uli?ne akcije promocije savetovanja i testiranja, a realizovali smo ih na teritoriji 27 Opština u Srbiji.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *