Konferencija „Budućnost pripada nama: LGBT prava na putu ka pristupanju Evropskoj uniji“

Konferencija „Budu?nost pripada nama: LGBT prava na putu ka pristupanju Evropskoj uniji“ koju zajedni?ki organizuju Labris – Organizacija za lezbejska ljudska prava iz Srbije i Hirschfeld-Eddy-Foundation iz Nema?ke, online održa?e se 12. i 13. septembra 2014. godine u Beogradu u hotelu Metropol Palace (Bulevar Kralja Aleksandra 69).


Konferencija se organizuje kao deo projekta Nema?ke fondacije „Remembrance, Responsibility and Future“ i ima za cilj podse?anje na stradanje LGBT osoba tokom nacisti?kog terora. Pre Beograda, ova nema?ka fondacija je sa istim ciljem podržala održavanje konferencija u Sankt Petersburgu 2012. godine i to u saradnji sa Ruskom LGBT mrežom, zatim 2010. u Rigi u saradnji sa organizacijom Mozaika, kao i 2008. godine u Kijevu u saradnji sa organizacijom Naš Mir.

Konferenciju zajedni?ki organizuju Hirschfeld-Eddy-Foundation iz Nema?ke, Labris – Organizacija za lezbejska ljudska prava, YUCOM – Komitet pravnika za ljudska prava i Civil Rights Defenders iz Srbije.

Održavanje konferencije pomogli su nema?ka fondacija Remembrance, Responsibility and Future,Federal Foreign Office i Ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu.

Ciljevi konferencije su:

Otvaranje diskusije o ljudskim pravima u okviru pridruživanja Evropskoj Uniji, uklju?uju?i nacionalne ali i me?unarodne strukture, kao i politi?ke partije, LGBT organizacije iz Srbije i inostranstva, druge organizacije koje se bave zaštitom ljudskih prava, sindikate, medije, biznis sektor i sl. Pored uobi?ajenih tema poput govora mržnje, zlo?ina iz mržnje, diskriminacije i sl. koje su ve? u prethodnom periodu ovakve i sli?ne konferencije obra?ivale, ovoga puta diskutova?e se i o zdravstvu, socijalnim uslugama, zapošljavanju, sportu, obrazovnom sistemu, politi?koj participaciji LGBT osoba i kulturi.

Otvaranje diskusije o najvažnijim izazovima i mogu?nostima kada su u pitanju zaštita i promocija ljudskih prava LGBT osoba, kako u Srbiji, tako i na Balkanu i u drugim zemljama Isto?ne Evrope.

Predstavljanje predloga javnih politika koja zajedni?ki rade Forum za etni?ke odnose, Labris i brojne druge organizacije za zaštitu ljudskih prava. Javne politike izme?u ostalog obuhvataju i teme koje ?e biti zastupljene na panelima, pa ?e tako ova koferencija biti prilika da se predstavnici/ce države upoznaju sa svakom temom ponaosob i da im se približi važnost usvajanja ovih javnih politika i njihove primene.

Pridobijanje podrške i stvaranje saveznika me?u sindikatima i me?unarodnim korporacijama koji ?e se po prvi put na?i kao govornici na nekoj LGBT konferenciji.

Ja?anje regionalne saradnje i pojedina?nih kapaciteta LGBT organizacija iz regiona. U?eš?e više LGBT organizacija iz regiona, omogu?i?e razmenu ideja i otvoriti mogu?nosti regionalne projektne saradnje u vidu formiranja novih platformi i zajedni?kih inicijativa.

Prisustvo velikog broja me?unarodnih gostiju, pokaza?e našu snagu i dokaza?e da nismo sami u borbi za postizanje pune ravnopravnosti LGBT osobasa ostalim gra?anima/kama Srbije.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *