Marko Stefanović o LGBT aktivizmu u Nišu

Marko Stefanovi?- Koordinator UO Asocijacije Duga Niš

Foto: www.zenskiprostor.org

Kao dugogodišnji aktivista, kroz skoro dve decenije rada, mogao sam da pratim razvoj aktivizma u Srbiji, sa naro?itim akcentom na Niš. Iako grad ima zanimljivu aktivisti?ku kulturu, za sve ovo vreme stekao sam utisak da LGBT pitanja nikada nisu bila prioritet. Iako moram da priznam da u poslednje vreme odre?ene organzacije jesu po?ele da ga pokre?u, me?utim to je daleko od dovoljnog. Smatram da je suštinski razlog za to možda nepostojanje oranizacije koja bi se bavila i posvetila isklju?ivo LGBT pitanjima tj. problemima sa kojima se zajednica susre?e. Asocijacija Duga je jedan od retkih primera dobre prakse, koji pokazuje da LGBT aktivizam može da bude decentralizovan. Smatramo da je sada došlo vreme i da ?e dolaskom Asocijacije Duga u Niš, LGBT zajednica, ne samo u Nišu ve? i generalno u ovom delu Srbije, dobiti organizaciju kojoj ?e glavni fokus biti upravo LGBT osobe, njihovi problemi, ali isto tako i problemi njihovih porodica. Tim ljudi koji se u Nišu okupio oko vizije Asocijacije Duga i ja na ?elu sa njima, sigurni smo da je Niš spreman za ovaj potez, da ?emo zajedno napraviti odre?ene korake i u bliskoj budu?nosti po?eti da menjamo i unapre?ujemo položaj LGBT zajednice i to ne deklarativno ve? suštinski, jer to je na?in na koji Asocijacija Duga radi ?itavu deceniju.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *