O Asocijaciji Duga

Asocij?cij?DUGA je osnov?n? u junu 2004 godine, preregistrov?li/e smo se u skl?du s? novim z?konom o udruženjim? gr???n?/ki u novembru 2009 godine. Osnov?le su je LGBT osobe s? ciljem r?d? n? un?pre?enju kv?litet? život? ove popul?cije. Posle 5 godin? r?d? i uve??njem k?p?citet?, shv?tile/i smo d? možemo delov?ti n? mnogo širem polju, p? smo prilikom preregistr?cije naš osnovni cilj i specifi?ne ciljeve proširile/i.

Resursi org?niz?cije:
  • Asocij?cij? DUGA im? Predsednik? Skupštine, 5 ?l?nov?/ic? Upr?vnog odbor?, 5 koordin?tor? progr?mskih odbor?, 8 spoljnih s?r?dnik?/ic? i 39 ?l?nov?/ic?;
  • Asocij?cij? DUGA im? odvojeno sedište org?niz?cije u kom je smešten Upr?vni odbor i gde se n?l?zi celokupn? dokument?cij? org?niz?cije i cent?r z? korisnike/ice od 92 kv?dr?t? u centru Š?pc?;
  • Asocij?cij? DUGA poseduje kompletnu opremu i n?mešt?j z? 6 r?dnih mest? i opremljen cent?r z? korisnike/ice s? svojim n?mešt?jem i opremom;
  • Asocij?ciji DUGA su Minist?rstvo zdr?vlj? Srbije i Glob?l fond kupili specij?lizov?no kombi vozilo z? terenski r?d;
  • Asocij?cij? DUGA trenutno im? pet progr?m? iz kojih r?zvij? projekte:
Zdr?vlje i LGBT

Prevencij? HIV/AIDS-? i PPI, psihološko zdr?vlje.

Bezbednost LGBT

Sm?njenje n?silj? i diskrimin?cije kroz r?d s? n?dležnim drž?vnim služb?m? i LGBT osob?m?, pr??enje i dokumentov?nje trend? n?silj?.

Podršk? i LGBT

R?zvij?nje i pruž?nje uslug? LGBT osob?m?, eduk?cij? n?m? bitnih drž?vnih institucij? i r?d n? sm?njenju stigme i diskrimin?cije i intern?lizov?ne homofobije.

Socij?ln? pit?nj? LGBT

Socij?l?n kohezij? i sm?njenjenje sirom?štv? u LGBT popul?ciji.

Održivost org?niz?cije

R?zvij?nje progr?m? s?mofin?nsir?nj? i fin?nsir?nj? iz budžet?.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *