ACT projekat

Zahvaljujući Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT i Građanskim inicijativama nastojimo da povećamo:

  • dobrobit za sve naše, sadašnje i buduće korisnike
  • učešća građana u donošenju odluka
  • mobilisanje građana u procesim“a donošenja odluka
  • učešće Asocijacije DUGA u mrežama i savezima
  • uticaj na donosioce odluka
  • kvalitet, dostupnost i obim usluga građanima koji pripadaju ranjivim društvenim grupama

ACT – INSTITUCIONALNA PODRŠKA

Institucionalni grant će biti korišćen u svrhe povećanja dobrobiti za sve naše, korisnike usluga i povećanje učešća građana u donošenju odluka, posebno na lokalnom nivou. Želimo da povećamo mobilisanje građana u procesima donošenja odluka, da povećamo učešće Asocijacije DUGA u mrežama i savezima, kako u zemlji tako i u inostranstvu, kako bi povećali i naš uticaj na donosioce odluka u cilju povećanja kvaliteta, dostupnosti i obima pružanja usluga građanima koji pripadaju ranjivim društvenim grupama. Kako bi sve to učinili, treba da povećamo i kapacitete Asocijacije DUGA i to kroz: strateško planiranje za period 2021 – 2025 (2020 nam ističe predhodna strategija), redizajn web sajta, izradu nove komunikacione strategije i brend Brand wheel-a, izradu portfolia, poboljšanje finansijskog upravljanja, treninge u oblasti bolje samoregulacije, fundraising-a za Evropske fondove i kompanije, povećanje volonterizma i upravljanja volonterima. U okviru podrške želimo da realizujemo i proces javnog zagovaranja da se naš outreach program nađe u sistemu socijalne zaštite kao prvi preventivni integrisani socijalno – zdravstveni metod rada. Elaborat za outreach rad je već izrađen i predat Ministarstvu za rad, boračka i socijalna pitanja i pilotiran dve godine. Povećanje vidljivosti Asocijacije DUGA u nacionalnim medijima, takođe će biti jedna od važnih dugoročnih investicija u kapacitete Asocijacije DUGA. Trenutno imamo 23 interna protokola i pravilnika o radu koja želimo da unapredimo. Takođe, jedan deo sredstava želimo da uložimo u novu opremu za rad.

Organizaciona struktura vaše OGD

Nadzorni odbor – nezavisna tri člana, vrše kompletan nadzor rada organizacije u programskom i finansijskom smislu. Članovi nadzornog odbora ni na koji način nisu povezani sa drugim telima Asocijacije DUGA i čine ga: ekonomista, knjigovođa i predsednica Gradskog udruženja invalida rada.

Skupština – donosi odluke o postavljenju i razrešenju članova upravnog odbora, usvaja godišnje programske i finansijske izveštaje. Usvaja starteške planove razvoja.

Upravni odbor – upravlja radom organizacije, postavlja i smenjuje članove programskih odbora, usvaja planove programskih odbora i izveštava Skupštinu i nadzorni odbor o radu, prati realizaciju strateških planova. Čini ga 7 osoba: predsednik, potpredsednica, predsednik omladine, potpredsednica omladine, generalni sekretar, projektni menadžer i PR.

Programski odbori – sastavljaju nacrte programa, pišu i realizuju projekte. Programski odbori su sastavljeni od stručnjaka iz određenih oblasti i njima koordinira koordinator programskog odbora.

Upravni odbori ogranaka – Ogranci u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu upravljaju radom ogranaka i kreiraju svoje programe rada. Svaki Upravni odbor ogranka ima 3 člana, koordinatora, zamenika koordinatora i generalnog sekretara.

Društvena promena i neprofitnost Verujemo da je društvena promena osnova našeg rada. Ideje kojima se vodimo nisu usmerene na ličnu korist, ved na dobrobit vede grupe ljudi i društva u celini.

Poštovanje ljudskih prava Verujemo da svi građani i građanke imaju ista ljudska prava. Podržavamo primenu relevantnih međunarodnih dokumenata o ljudskim pravima, a posebno Evropske konvencije o ljudskim pravima. Verujemo da društvo treba da teži da obezbedi

ravnopravne mogućnosti za sve bez obzira na pol, rasnu, etničku i religioznu pripadnost, socijalno poreklo i društveni status, obrazovanje, starost, fizičke i psihičke sposobnosti, seksualnu orijentaciju ili bilo koju drugu ličnu osobinu.

Aktivizam Verujemo da svako ima ličnu odgovornost prema društvu, koja se odražava kroz

aktivno zalaganje za vrednosti koje poštujemo i delovanje za društvenu promenu koju želimo da postignemo.

Odgovornost Kao nevladina i neprofitna organizacija odgovorni smo za svoj rad i rezultate javnosti, našim korisnicima i partnerima, zajednicama u kojima radimo.

PRINCIPI RADA

Primenjujemo vrednosti u praksi. Ideje o društvenoj promeni za koje se zalažemo odražavaju se u praksi kroz način na koji radimo da bismo ostvarili svoje ciljeve, kroz strukturu organizacija, procedure i pravila rada, odnos prema osobama koje angažujemo i zapošljavamo,

volonterima, građanima, partnerima i promovisanje u javnosti. Istinito prikazujemo informacije vezane za naš rad, aktivnosti i rezultate.

Nezavisni smo Nezavisni smo u odlučivanju i ostvarivanju svojih ciljeva, aktivnosti i programa. Ne prihvatamo obaveze prema bilo kom pojedincu, organizaciji, instituciji ili političkoj partiji ukoliko one mogu uticati na nezavisnost u donošenju odluka.

Koja je vizija daljeg razvoja vaše OGD i vizija vašeg odnosa sa građanima koju očekujute kroz ovaj institucionalni grant u odnosu na indkatore/pokazatelje koji su navedeni u Smernicama na nivou rezultate i ishoda?

Kroz ovaj program želimo da povećamo kapacitete Asocijacije DUGA u skladu sa našim poslednjim strateškim planom za period 2017 – 2020 i poslednjom procenom kapaciteta Asocijacije DUGA, koju je za nas u februaru 2020 sprovala mreža ERA, čiji smo članovi. Kroz povećanje kapaciteta naše organizacije želimo da damo veći doprinos aktivnom civilnom društvu za dobrobit grđanki i građana Srbije ali i da povećamo učešće građana u donošenju odluka, u ovom slučaju želimo da kroz vašu podršku gradimo proces javnog zagovaranja u cilju standardizacije prvog preventivnog integrisanog socijalno-zdravstvenog metoda rada u Srbiji, koji već dve godine pilotiramo i za koji smo izradili minimalne standarde rada. Kao organizacija želimo da budemo efikasniji i finansijski održivi, odgovorni prema građankama i građanima, pre svega korisnicima naših usluga, da na adekvatniji način mobilišemo građane u cilju uspešnijeg delovanja u procesima javnog zastupanja i donošenja odluka. Sve naše aktivnosti imaju komponente: rodne ravnopravnosti, očuvanja ljudskih i građanskih prava, socijalne inkluzije, rada sa ranjivim društvenim populacijama, decentralizaciju usluga i dobrog upravljanja, tako da će sve biti zastupljene i tokom ovog dvogodišnjeg perioda vaše podrške.

Takođe, želimo da učvrstimo i poboljšamo svoje učešće u mrežama i savezima čiji smo članovi, ali i da postanemo članovi još mreža i saveza u periodu vaše podrške, kako domaćih, tako i međunarodnih. Pored povećanja članstva u mrežama i savezima, želimo da ojačamo i naše saveze sa JLS kako bi u narednim godinama mogli sprovoditi više zajedničkih inicijativa nego do sada, pre svega u cilju kvalitetnog, dostupnog i održivog pružanja usluga građankama i građanima lokalnih zajednica u kojima delujemo.

Kada kažemo da želimo da radimo na izgradnji i razvoju kapaciteta Asocijacije DUGA u cilju organizacionog osnaživanja koje će se sprovoditi kroz treninge i mentorstvo, nama je neophodno da u ovom periodu izradimo novu staretgiju razvoja, finansijski plan i komunikacionu startegiju za period 2021 – 2025, da naučimo kako bolje da komuniciramo i mobilišemo građane, kako da bolje upravljamo finansijama, kako da pišemo projekte za veće donacije i projekte prekogranične saradnje, kako da imamo bolju samoregulaciju i dobro upravljanje organizacijom, kako da napravimo bolji proboj u nacionalne medije, da uradimo

portfolio Asocijacije DUGA, revidiramo sve protokole i pravilnike Asocijacije DUGA,

redizajniramo sajt i bolje sprovodimo procese javnog zagovaranja. Takođe, potrebne su nam tematske ekspertize u oblasti rada sa prosvetom, socijalnom zaštitom i zdravstvom. U toku vaše finansijske podrške želimo da završimo proces javnog zagovaranja i da outreach metod rada bude standardizovan kao prvi preventivni integrisani socijalno – zdravstveni metod rada u Srbiji. U ovom procesu želimo da učestvuje što više građana ali i osoba koje pripadaju struci, želimo da nastavimo pilotiranje usluge sve do njene konačne standardizacije, čime ćemo povećati i broj osoba koje će u ovom periodu koristiti naše usluge. Takođe, neophodno je uraditi analizu efekata outreach metoda rada, cost benefit analizu i istraživanje o učinkovitosti metoda rada po mišljenu praktičara iz socijalne i zdravstvene zaštite.