Realizovani projekti

Amb?s?d? Kr?ljevine Hol?ndije
2005/2006

U 15 srednjih škol? Opštin?: Š?b?c, V?ljevo i Loznic ?nketir?no 9881 u?enik/ic? n? temu toler?ncije prem? 5 m?njinskih grup? (Romi, osobe s? inv?liditetom, osobe koje žive s? hivom, osobe muslim?nske veroispovesti i osobe istopolne/seksu?lno emotivne orijent?cije). Pošto su LGBT osobe po rezult?tim? bile n?jviše diskriminis?ne, u svim škol?m? ur??ene tribine n? temu LGBT popul?cije.

Amb?s?d? Kr?ljevine Hol?ndije
2006/2007

U Z?vodu z? j?vno zdr?vlje Š?b?c o specifi?nostim? r?d? s? LGBT osob?m? n? 4 trening? edukov?no 64 osobe iz drž?vnih institucij?.

B?lk?nski fond z? lok?lne inicij?tive
2006

Ov?j projek?t je im?o z? cilj sm?njenje intern?lizov?ne homofobije. R?d je obuhv?t?o s?vetov?nje, inter?ktivne r?dionice i prop?g?ndni m?terij?l.

HIVOS/COC
2006/2007

U 20 Opštin? u Srbiji visoke službenike Policijskih upr?v? upozn?li s? problemim? LGBT osob? n? terenu, prvenstveno s? n?siljem i diskrimin?cijom i d?li preporuke k?ko bi službenici/e MUP-? treb?li r?diti s? LGBT osob?m? koje prij?ve n?silje.

ILGA
2007

U 20 Opštin? u Srbiji r?dili n? dokumentov?nju n?silj? n?d LGBT osob?m?, re?lizov?li 36 intervju? s? žrtv?m? n?silj? i ur?dili 431 ?nketu.

BCIF/Kooper?cij? Hol?ndskih Fond?cij?
2007-2008
N? teritoriji Opštine Š?b?c re?lizov?li pilot projek?t kojim smo otvorili drop in cent?r. U centru smo korisnicim? pruž?li usluge koje nem?ju ni u jednoj drugoj instituciji/org?niz?ciji ili ih im?ju, ?li ih iz odre?enih r?zlog? ne koriste. Aktivnosti su bile: grupe s?mopodrške, gled?nje filmov?, serij?, dokument?r?c? s? LGBT tem?tikom, bibliotek? s? LGBT tem?tikom, obuk? z? r?d n? r??un?rim?, podršk? žrtv?m? n?silj?, psihosocij?ln? podršk?, medicinske konsult?cije, p?rnj??ke eduk?cije.
Fond z? otvoreno društvo – Beogr?d
2008
Org?nizov?no 5 p?nel deb?t?, n? kojim? je u?estvov?lo više od 200 osob?, gr???n?/ki i službenik?/ic? institucij?. Teme deb?t? su bile izme?u ost?lih i primeri dobre pr?kse r?d? j?vnih institucij?, prenete iz zem?lj? EU.
Minist?rstvo r?d? i socij?lne politike, UNDP, EU
2009/2010
Edukov?li 10 terenskih r?dnik? Asocij?cije DUGA z? promociju medij?cije k?o ?ltern?tivnog reš?v?nj? sukob? u slu??jevim? diskrimin?cije prem? LGBT osob?m?, ? potom n? terenu po?eli s? primenom progr?m?. Pripremili i distribuir?li priru?nik z? primenu medij?cije u slu??jevim? diskrimin?cije prem? LGBT osob?m?, službenicim?/?m? drž?vnih institucij?.
Institut za održive zajednice>
2009
U saradnji sa ISC-om i dve partnerske organizacije iz Bora i Pan?eva, u Šapcu realizovali panel debate na temu „Javne politike u oblasti zaštite životne sredine“ gde je predstavljena i studija zasnovana na istraživanju u slu?aju Pan?eva.
Švedska agencija za me?unarodni razvoj i saradnju (SIDA) Beogradska otvorena škola
2010
Kampanja je bila deo projekta „Održiva politika životne sredine na lokalnom nivou: ka efikasnom i odgovornom upravljanju urbanim zajednicama u Srbiji“ u koji je uklju?eno 8 nevladinih organizacija iz Srbije (Beogradska otvorena škola iz Beograda, Udruženje za lokalni održivi razvoj „Ekolor” iz In?ije, Entuzijasti Ku?eva iz Ku?eva, Romsko – srpsko prijateljstvo Stablo iz Kragujevca, Asocijacija Duga iz Šapca, Resurs centar iz Bora, Protekta iz Niša i Slobodan prostor iz Gornjeg Milanovca).
Kako lokalna samouprava Šabac nije želela da se priklju?i projektu kao ostale Lokalne samouprave, Asocijacija DUGA je pokrenula sasvim novu temu u oblasti zaštite životne sredine, a to je problem kontaminiranog medicinskog otpada nepoznatog porekla (igala i špriceva odba?enih posle injektiranja narkotika).
Ovu akciju Asocijacije DUGA podržali su i priklju?ili joj se Zavod za javno zdravlje Šabac i Opšta bolnica Šabac.
Samo u prvom pilot prikupljanju na dve lokacije u Šapcu, prikupljeno je 5 kilograma igala i špriceva, koji su uz prisustvo ekipe TV Šapca predati i uništeni u odeljenju za tretiranje medicinskog otpada Opšte bolnice Šabac.
Projekat na volonterskoj osnovi ?lanova/ica Upravnog Odbora Asocijacije DUGA
Balkanski fond za lokalne inicijative – VIA fondacija iz ?eške
2011
U okviru programa prikupljanja sredstava iz lokalne zajednice, Asocijacija DUGA je inicirala projekat „Zona bez diskriminacije“ i u periodu od tri meseca prva prikupila predvidjena sredstva.
Sredstva su namenjena prilago?avanju prostora za rad Zone bez diskriminacije i biblioteke živih knjiga.
Projekat na volonterskoj osnovi ?lanova/ica Upravnog Odbora Asocijacije DUGA i dalje traje.
Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu, Uprava za ljudska i manjinska prava
2011
Projekat „Tolerancija, osnova stabilne porodice“ relizovana je na teritoriji: Ma?vanskog, Sremskog, Zlatiborskog, Kolubartskog i Moravi?kog okruga, a svodila se na uspostavljanje saradnje sa 21 Centarom za socijalni rad na ovoj teritoriji i pružanja informacija njihovom osoblju u cilju pove?anja kvaliteta usluga koje pružaju LGBT osobama i ?lanovima/?lanicama njihovih porodica. Trening je prosla 51 osoba centara za socijalni rad. U toku realizacije projekta Asocijacija DUGA je potpisala sporazume o saradnji sa 18 centara za socijalni rad.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *