Aktuelni projekti

Minist?rstvo zdr?vlj? Srbije / GFATM
Od 2006. do danas

N? teritoriji: M??v?nskog, Sremskog, Zl?tiborskog, Kolub?rskog, Moravi?kog, Šumadijskog, Raškog, Rasinskog i  Pomoravskog okrug? re?lizujemo terenske ?ktivnosti, u cilju sm?njenj? HIV-? i polno prenosivih infekcij? u popul?ciji mušk?r?c? koji im?ju seksu?lne odnose s? mušk?rcim? (MSM). Vršimo savetovanja i testir?nj? n? terenu i MSM osobe upu?ujemo po potrebi n? odre?ene institucije.

Minist?rstvo zdr?vlj? Srbije / GFATM
2009 – d?n?s

U Š?pcu, Kragujevcu i Valjevu u drop in centru z? MSM osobe pruž?mo usluge: p?rnj??kog s?vetov?nj?, medicinskih konsult?cij? i psihosocij?lne podrške. U sklopu centr? r?di i bibliotek? i videotek? s? LGBT tem?tikom. Informacije kada drop in centri radi mozete dobiti u odeljku o drop in centrima.

Prikupljanje kontaminiranog medicinskog otpada nepoznatog porekla (KMONP)
2010 – danas

Asocijacija DUGA ima dva edukovana terenska tima, koja na dobrovoljnoj osnovi bez nadoknade prikupljaju KMONP. Ukoliko Vam je poznato gde ovog opasnog medicinskog otpada ima, molimo Vas da nas obavestite na info telefone: 015/341-525 i 065/468-86-82.

Asocijacija DUGA je u dva navrata od lokalne samouprave Šabac, tražila sredstva za kupovinu zaštitne opreme, nisu nam izašli u susret. U drugom navratu smo sredstva tražili na konkursu za udruženja gra?ana ali je konkurs poništen uz obrazloženje da „nijedan projekat u dovoljnoj meri ne poboljšava kvalitet života gra?ana Šapca“.

Projekat se sprovodi na volonterskoj osnovi.

Zona bez diskriminacije
2011 – danas
U „Zoni bez diskriminacije“ korisni?kom centru Asocijacije DUGA, udruženja gra?ana/ki i institucije koje se zalažu za unapre?enje i zaštitu ljudskih prava, mogu organizovati doga?aje koji za cilj imaju promociju tolerancije i ljudskih prava.
U ovoj zoni se održavaju i radionice „živa biblioteka“. Radionice „živa biblioteka“ su nov koncept interaktivnog radioni?arskog rada sa u?esnicama/ima, a „žive knjige“ su osobe koje pripadaju marginalizovanim grupama. U?esnici/e  mogu ?itati „knjige“ i tako kroz interaktivan rad upoznati se sa problemima sa kojima se susre?u osobe iz marginalizovanih grupa.
U ovoj “živoj biblioteci” “žive knjige” su: gej, lezbejka, osoba sa invaliditetom, romkinja, osoba koja živi sa HIV-om, bivši prestupnik, bivši korisnik psihoaktivnih supstanci.
Projekat se sprovodi na volonterskoj osnovi.
Monitoring javnih finansija
2008 – danas
Asocijacija DUGA pozivaju?i se nazakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog zna?aja, svake godine od Lokalne samouprave Šabac, zahtevada joj se dostave budžeti za prethodnu godinu.
Projekat se sprovodi na volonterskoj osnovi.
Monitoring rada javnih institucija
2008 – danas
Na zahtev gra?anki/a Opštine Šabac, pomažemo u rešavanju za njih bitnih predmeta ukoliko javne institucije njihove predmete ne rešavaju na vreme ili ih prema mišljenju gra?anki/am ne rešavaju adekvatno.
Za ovu uslugu, možete nam se obratiti od ponedeljka do petka u periodu od 09:00 do 12:00 ?asova na telefone:
015/386-297 i 064/25-29-181.
Projekt se sprovodi na volonterskoj osnovi.


Specifi?nost r?d? Asocij?cije DUGA je r?d u m?njim sredin?m? i dosez?nje korisnik?/c? kroz terenske ?ktivnosti.
Trenutno pokriv?mo teritorije M??v?nskog, Kolub?rskog, Sremskog,Zl?tiborskog, Moravi?kog, Šumadijskog, Raškog, Pomoravskog i Rasinskog okruga.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *