Posvećenost, planiranje, odricanje, dobar tim je recept za uspeh

Posve?enost, planiranje, odricanje, dobar tim je recept za uspeh

Šabac je mali grad ali za razliku od mnogih razvijenijih  gradskih sredina on ima mnogo uspešnih ljudi koji ispisuju stranice istorije i ostavljaju svojim radom  značajne promene i pomake  u ovom društvu. Jedan od takvih ljudi koji je svojim radom pomerio sve granice i doprineo da se ne samo smanji diskriminacija bilo kojeg oblika već i da se sačuva stabilno zdravlje pojedinca i ojača mentalna snaga jednog modernog društva Aleksandar Prica. Čovek od koga se uči,čovek koji ume da radi sa LGBT populacijom, rešava njihove probleme, pomaže pojedincima i njihovim poroidcama  da prihvate ljubav kao normalno stanje kada se ona javlja između osoba istog pola, pomaže društvu da manje kritikuje a više razume,da manje odbacuje a mnogo više zna, čovek koji na teritoriji cele Srbije radi prevenciju HIV-a , savetovanje, pruža podršku zajedno sa svojim timom saradnika svakom pojedincu i svakoj porodici kojoj je to potrebno. Najveće priznanje koje jedan humanista i aktivista  može da dobije jeste iskreno srećna osoba sa kojom radi. Kod Aleksandra Price ovakvi vidovi priznanja su česti,zbog toga sam zvala ,da porazgovaramo opširnije o njegovom radu,načinima na koje je postigao izuzetne uspehe i planovima za dalje delovanje u ovoj zemlji koju on uspešno menja i čini boljim mestom za život.

Olja : Kako i kada  je došlo do osnivanja Asocijacije Duga?  

Aleksandar : Asocijacija DUGA je osnovana 2004 godine, a inicijativu sam pokrenuo posle jednog doga?aja koji me je kao ?oveka jako pogodio. U zimu 2004 godine, pozvao me je prijatelj ?iji je prvi de?ko izvršio samoubistvo, trebala mu je podrška, razgovor i ne?ije razumevanje, ja tada nisam bio neko ko je tu podršku na adekvatan na?in mogao da mu pruži. Obratio sam se LGBT organizacijama iz Beograda i Novog Sada, sa molbama za pomo?. Sa druge strane sam ?uo odgovore „Mi se ne bavimo uslugama ve? zakonima“ i „Ako mu treba podrška može da do?e u Beograd, mi ne idemo na teren“ izrevoltiran time odlu?io sam da osnujem Asocijaciju DUGA. I taj doga?aj do dan danas daje jasnu politiku delovanja Asocijacije DUGA u dva pravca, prvi je da se ne?emo baviti papirima ve? ljudima, a drugi da ne?emo kreirati programe koji u jednom trenutku ne?e biti dostupni za LGBT osobe i njihove porodice na teritoriji cele Srbije. Te LGBT organizacije mi u to vreme nisu htele pomo?i ni statut da napišemo, ve? nam je pomogla jedna Romska organizacija.

Olja : Prve godine rada,šta su bili po?etni ciljevi,kako ste po?eli da radite,koji su prvi rezultati koje ste postigli? 

Aleksandar : Prvi i osnovni cilj na po?etku rada bio je pružiti podršku LGBT osobama u malim i ruralnim sredinama. Prvi projekat nam je odobrila Ambasada Kraljevine Holandije, pored rada sa LGBT populacijom, na teritorije Šapca, Loznice i Valjeva uradili smo istraživanje u 15 srednjih škola na temu tolerancije prema pet manjinskih grupa, izme?u ostalih i LGBT, dokazali smo da je socijalan distanca srednjoškolaca najve?a prema LGBT populaciji i da bi 86% u?enika i u?enica ostavilo svoje najbolje prijatelje, ukoliko bi saznali da su LGBT. Nakon toga smo realizovali tribine u školama na temu smanjenja stigme i predrasuda prema LGBT populaciji. Ukupno je 9881 u?enika popunilo anketne upitnike.

Olja : Gde je Duga danas ? Jesi li zadovoljan postignutim? 

Aleksandar : Asocijacija DUGA je danas organizacija koja pored sedišta u Šapcu ima svoje ogranke u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu, organizacija smo koja ima nacionalni domet i uticaj na život LGBT osoba i njihovih porodica na teritoriji cele Srbije. Sve to smo postigli pove?enim radom i entuzijazmom i uzimaju?i u obzir sve postignuto u poslednjih trinaest godina, prezadovoljan sam postignutim i idemo dalje.

Olja : Kako si sve to uspeo da postigneš,na koji na?in organizuješ posao,koliko su ti zna?ajni saradnici,kako deliš poslove u timu,koliko dugoro?no planiraš rad? 

Aleksandar : Posve?enost, planiranje, odricanje, dobar tim je recept za uspeh. Ve?ina našeg posla se svodi na volonterski rad funkcije u upravnom odboru nisu pla?ene, ali osobe koje se više posvete radu imaju više šansi i za uspeh, a i da budu angažovane na projektima, imamo poseban protokol kako se osobe angažuju na projektima Asocijacije DUGA. Striktna pravila su ta koja mi pomažu da posao bude dobro organizovan. Mislim da imamo više protokola nego i neke institucije. Ipak bez dobrog i posve?enog tima teško je uspeti, da bi tim bio uspešan nekada je potrebno donositi i teške odluke koje se ne svi?aju svima, ali oni koji su na rukovode?im pozicijama ?e me razumeti. Asocijacija DUGA ima opise radnih mesta i protokole kako i na koje pozicije u projeknom timu se osoblje postavlja. Svaki ?ovek ima svoje kvalitete, samo ih trebamo prepoznati i dodeliti mu ona zaduženja za koja je sposoban, niko ne treba ni za koga da radi, svako mora obaviti svoj deo posla. Da bi sve funkcionisalo kako treba i da bi održali pravac našeg delovanja i održivost svega što radimo, kreiramo strateške i akcione planove na period od pet godina.

 

Olja : Za uspešan rad jednog aktiviste je najneophodnije da ima šta ?

Aleksandar :  Li?nu motivaciju, tek ako rešavamo probleme kojima smo i sami bili izloženi ili smo i dalje izloženi da?emo sve od sebe da ih rešimo, bi?emo dovoljno posve?eni i istrajni. Tako?e moramo imati dosta strpljenja, promene se ne postižu lako i za kratko vreme.

Olja : Na koje na?ine menjaš stavove kod osoba ,kako razbijaš strah od nepoznatog u društvenim zajendicama ,u institucijama,u školama,Centrima za socijalni rad , policiji ? Na koji na?in radiš? 

Aleksandar : Jedini na?in da se razbije strah, a zatim i predrasude i stereotipi, što vodi i smanjenju diskriminacije, bez obzira da li radim sa decom ili stru?njacima koji rade u institucijama jeste njihovo direktno suo?avanje sa LGBT osobama. To radim kroz metodologiju „žive biblioteke“ koju smatram najboljom metodom za razbijanje stigmi i predrasuda. Suo?avanje sa osobama „živim knjigama“ prema kojima imamo predrasuda i kojih se možda i plašimo jeste na?in da se suo?imo sa našim predrasudama i strahovima.

Olja : Sa “stru?njacima ” nije lako jer “oni znaju dovoljno” a to ne zna?i da znaju sve kako probijaš barikade i u?iš ljude da shvate da voleti osobu istog pola nije bolest ve? ljubav? 

Aleksandar : Jednostavnim jezikom, životnim primerima bez nekih stru?nih izraza, postavljanjem pitanja o kojima nikada nisu razmišljali. Na kraju sami do?u do zaklju?aka koji su logi?ni. Ja ne držim edukaciju da nekog nau?im njegovom poslu, to uvek na po?etku kažem i to im je jako bitno, ali moj cilj jeste da prenesem neke specifi?nosti LGBT populacije, kada je u pitanju stru?ni rad sa njima.

Olja : Stres predstavlja i uzrok i posledicu,kada je uzrok a kada posledica narušenog mentalnog funkcionisanja ? 

Aleksandar : Stres pre svega posmatram kao uzrok za narušavanje mentalnog zdravlja, a kasnije to narušeno mentalno zdravlje kontinuirano izaziva još ?eš?e i teže oblike stresa, tu se svi vrtimo u jednom za?aranom krugu.

Olja : Koje su bolesti naj?eš?e posledice stresa? 

Aleksandar : Bolje je pitati koje nisu, ceo naš mentalno-fizi?ki sklop trpi zbog stresnih situacija, ali kod LGBT osoba bih istakao u skladu sa dostupnim istraživanjima kardiovaskularne probleme, povišene trigliceride, holesterol, glukozu.

Olja : Ra?ena su brojna istraživanja,u mnogima si i ti u?estvovao ,koje bi posebno izdvojio? 

Aleksandar : Najdraža su mi definitivno nacionalna istraživanja za koja sam angažovan od strane Instituta za javno zdravlje Srbije „BATUT“. Kao terenski koordinator, koordinirao sam rad istraživa?kih timova u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu pet puta, sa obuhvatom od po 1000 ispitanika po svakom istraživanju. ?etiri istraživanja su bila vezana za procenu rizi?nog ponašanja kada je u pitanju HIV i polno prenosive infekcije, a peto je bila procena veli?ine gej populacije u Srbiji.

Olja : Pored svega  šta smo do sada naveli radiš i prevenciju hiv virusa? Kako je zapo?ela ta saradnja,koliko dugo traje taj vid rada i kakvi su rezlutati? 

Aleksandar : Na prevenciji HIV-a radim ve? 11 godina, ?lan sam Republi?ke komisije za HIV, tuberkolozu i polno prenosive infekcije i mnogih radnih grupa za izradu nacionalnih strategija i indikatora kada je HIV u pitanju. Ipak najdraži mi je rad sa ljudima u mobilnoj socijalno-zdravstvenoj jedinici Asocijacije DUGA gde pružam uslugu savetovanja i testiranja na HIV. Saradnja je prvo zapo?ela sa Institutom BATUT i Ministarstvom zdravlja, a sada sara?ujemo sa više od 30 zdravstvenih institucija na teritoriji Srbije. Asocijacija DUGA je zna?ajno podigla broj savetovanih i testiranih osoba na teritoriji Srbije i to baš iz onih najosetljivijih populacija. Na primer u Srbiji postoji 28 savetovališta za HIV,  a Asocijacija DUGA u toku godine savetuje i testira negde oko 8% od svih savetovanih i testiranih i otkrijemo oko 8,3% svih novootkrivenih HIV pozitivnih osoba na nivou godine.

Olja : Da li radiš sa osobama koje žive sa hiv virusom,da li su prisutne predrasude vezane za njih? 

Aleksandar : Sa osobama koje žive sa HIV/AIDSom radim od trenutka kada sam po?eo da pružam usluge savetovanja i testiranja. Smatram da moja usluga nije pružena do kraja, ako osobi kojoj saopštim HIV pozitivan rezultat nakon toga ne pružim i podršku da nastavi život dalje, ali i da uradi sva naknadna testiranja kako bi mogla biti u sistemu i dobijati terapiju. Predrasude su u našem društvu prisutne prema svakome ko je u manjini i ko je razli?it od ve?ine, pa tako i prema osobama koje žive sa HIV/AIDS-om. Mogu re?i da je diskriminacija prema osobama koje žive sa HIV/AIDSom veoma prisutna i da je ovo jedna od populacija koje su u Srbiji najpodložnije diskriminaciji, naravno ako se za njihov HIV status sazna.

 

Olja : Sa kojim predrasudama se naj?eš?e sre?eš? 

Aleksandar : Da se HIVom mogu inficirati samo osobe koje pripadaju nekim „rizi?nim grupama“ iako rizi?nih grupa nema, ima samo osoba koje se rizi?no ponašaju. Da se HIV može preneti rukovanjem, zagrljajem, poljubcem a zna se da to zaista nije mogu?e i da je svaki nezašti?eni seksualni odnos, bilo koje vrste rizik, a ne pripadnost nekoj posebnoj grupaciji.

Olja : Na koji na?in se smanjuju predrasude ud ruštvenoj zajendici ? 

Aleksandar : Kao što sam gore i rekao li?nim kontaktom sa osobom prema kojoj imamo neke predrasude, ali u slu?aju osoba koje žive sa HIV/AIDSom i adekvatnom edukacijom o na?inima prenosa HIV/AIDS-a, jer ljudi u Srbiji su zaista malo edukovani, dajem sebi za pravo da kažem ?ak i zdravstveni radnici, koji veoma ?esto imaju predrasude i diskriminišu osobe koje žive sa HIV/AIDS-om.

 

Olja : Celukupan rad organizacije je nemogu?e predstaviti jer ste za sve ove godine toliko toga uradili,šta bi se moglo izdvojiti kao najkorisnije na republi?kom nivou,šta na reginolanom a šta na lokalnom nivou? 

Aleksandar : Uspesi koji su nam najbitniji jesu ostvareni pre svega u našem programu „Unapre?enja sistema socijalne zaštite za LGBT osobe i njihove porodice“. Do sada smo kroz osnovni akreditovani trening edukovali 1037 stru?nih radnica i radnika sistema socijalne zaštite iz 146 Centara za socijalni rad (CSR) i 3 Centra za porodi?ni smeštaj i usvojenje i još 206 njih prošlo je akreditovane napredne treninge. Uspostavili smo sistem upu?ivanja i izveštavanja izme?u Asocijacije DUGA i Centara za socijalni rad, a u svakom gradu u Srbiji imamo bar po jednog edukovanog socijalnog radnika, psihologa i pravnika koji su prošli naše treninge za rad sa LGBT osobama i njihovim porodicama.

Kroz ovaj program do sada smo zajedno sa CSR vodili 28 zajedni?kih slu?ajeva u kojima su klijenti i klijentkinje bile maloletne LGBT osobe koje su imale probleme u svojoj porodici. Najve?i uspeh ovog projekta se ogleda u tome da ni jedno od ove dece nije izmešteno iz svoje porodice, ve? se kontinuirano radilo sa svim ?lanovima porodica i ova deca sada sigurno i bez problema žive sa svojim roditeljima, bra?om i sestrama.

Drugi program Asocijacije DUGA jeste „Prevencija HIV/AIDS-a i polno prenosivih infekcija“ (PPI). Svake godine kroz ovaj program pružimo usluge za oko 1200 klijenata i klijentkinja. Jedina smo LGBT organizacija koja ima svoju mobilnu medicinsku jedinicu i na teritoriji cele Srbije pruža integrisane zdravstveno/socijalne usluge u sklopu kojih su: savetovanje i testiranje na HIV i PPI brzim testovima, psihosocijalna podrška, parnja?ka edukacija, podrška osobama koje žive sa HIV/AIDS-om, upu?ivanje korisnika na institucije u kojima smo edukovali osobe za rad sa njima i pra?enje klijenata i klijentkinja u institucije. Usluge pružamo, odlaskom na teren, putem skajpa, info telefona ili maila. Sve osobe koje su kod nas saznale svoj HIV+ status sada su na terapiji i mi iskreno verujemo da smo im omogu?ili duži i kvalitetniji život, a znatno smanjili mogu?nost da HIV prenesu drugima.

Tre?i program Asocijacije DUGA jeste „Ekonomsko osnaživanje LGBT osoba i njihovih porodica“. U sklopu ovog programa smo otvorili hostel koji posluje u skladu sa principima socijalnog preduzetništva, tako da smo postali prva LGBT organizacija u Srbiji koja se tržišno orjentisala i po ovom principu po?ela da gradi svoju samoodrživost. Prvi put od po?etka rada hostela 2014. godine u njemu boravi i radi i žrtva partnerskog nasilja, majka našeg gej klijenta.

Olja : Kada je re? o sardanji sa institucijama,zdravstvom,crkvom ,policijom,centrima za socijalni rad, na koji na?in radite sa stru?nim radnicima i kako podižete kvalitet stru?nog u vladinom sektoru ? 

Aleksandar : Jedini na?in su na adekvatan na?in kreirane edukacije koje prate potrebe onih koje edukujemo. Prosto nisu sve informacije o LGBT populaciji i specifi?nostima rada sa njom bitne podjednako stru?nim radnicima i radnicama sistema socijalne zaštite i policiji, ili prosvetnim radnicima, prosto moramo da se potrudimo da ih ne optere?ujemo i dajemo im samo informacije koje su za njih adekvatne, jasne i primenjive u njihovom svakodnevnom radu.

Olja : Da li postoji odre?eno radno vreme organizacije, kako pojedinci mogu da vam se obrate za pomo? i kakve usloge pojedinac može da dobije ? 

Aleksandar : Usluge Asocijacije DUGA su slede?e:

Mobilni zdravstveno-socijalni tim (outreach): Ova usluga podrazumeva dolazak tima Asocijacije DUGA na teren u vreme i na mesto koje je dogovoreno sa korisnikom/korisnicom. Usluge se mogu pružiti u vozilu, zdravstveno-socijalnoj mobilnoj jedinici, u ku?i/stanu korisnika, na otvorenom ili na svakom mestu koje korisniku odgovara i gde se on/ona bezbedno i prijatno ose?a. Dolaskom mobilnog tima, korisnik može dobiti usluge: paranja?ke podrške, medicinskih konsultacija, savetovanja i testiranje brzim testovima u cilju prevencije HIV-a i polno prenosivih infekcija, podrške osobama koje žive sa HIV-om, psihosocijalne podrške i pra?enja korisnika u državne institucije. Zakazivanje usluge je obavezno, telefonom ili e-mail-om.

 

Parnja?ko savetovalište: Parnja?ki edukatori su osobe koje poseduju karakteristike ili specifi?nosti kao i korisnik ove usluge. U ovom slu?aju parnja?ki edukator je LGBT osoba, sertifikovana za ovu uslugu od strane Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Parnja?ki edukator sa korisnikom razgovara o njegovim problemima, sumnjama, odgovara na pitanja, ali nikada ne sugeriše rešenja, ve? korisnika ohrabruje da sam na?e rešenje i sam donese odluku. Ova usluga se može pružiti u prostorijama Asocijacije DUGA ili na terenu, na mestu i u vreme prema dogovoru sa korisnikom. Zakazivanje usluge je obavezno, telefonom ili email-om.

 

Medicinske konsultacije: Epidemiolog pruža zdravstvenu uslugu konsultacija u vezi prevencije, savetovanja i testiranja na HIV/AIDS i polno prenosive infekcije. Ova usluga se može dobiti u prostorijama Asocijacije DUGA ili na terenu, na mestu i u vreme prema dogovoru sa korisnikom. Zakazivanje usluge je obavezno, telefonom ili e-mail-om.

 

Psihološka podrška: Psiholog i sertifikovani psihoterapeut pruža usluge psihološkog savetovanja, psihoterapije i krizne intervencije sa pojedincima, parovima ili porodicama (u prostorijama Asocijacije DUGA, na terenu, putem Skype-a i telefona). Ciljevi psihološke pomo?i su rešavanje problema i postizanje željene promene kroz empatijsku podršku, osnaživanje i promenu perspektive u sagledavanju problema kako bi se postoje?i kapaciteti li?nosti iskoristili za njihovo rešavanje. Psiholog pruža usluge psihološkog savetovanja LGBT osobama, parovima ili roditeljima LGBT osoba. Nastoji da kod klijenta postigne podizanje svesnosti, bolji kontakt sa sobom i drugima, preuzimanje odgovornosti za sopstvene izbore i prihvatanje sebe onakvima kakav jeste. Zakazivanje usluge obavezno, telefonom ili mailom.

 

Dobrovoljno i poverljivo savetovanje i testiranje: Ovo je proces savetovanja pre i posle testiranja, kao i samog testiranja na HIV/AIDS i polno prenosive infekcije. Uslugu pružaju zdravstveni i ne-zdravstveni radnici sertifikovani od strane Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Svaka osoba prolazi proces savetovanja pre testiranja, kada se utvrde rizici i daju saveti kako da se rizici u budu?nosti smanje. Nakon saopštavanja rezultata testa sledi savetovanje posle testiranja. Testiranje se vrši brzim testovima, 99.9% senzitivnim, uzima se uzorak krvi iz prsta i rezultat se usmeno saopštava 30 minuta posle uzimanja krvi. Ova usluga se može dobiti u prostorijama Asocijacije DUGA ili na terenu, na mestu i u vreme prema dogovoru sa korisnikom. Zakazivanje usluge je obavezno, telefonom ili e-mail-om.

 

Podrška osobama koje žive sa HIV/AIDS-om: Pružanje informacija o HIV/AIDS-u, terapiji, zdravstvenim i socijalnim uslugama i institucijama u kojima može dobiti pomo?, zaštitu i negu. Usmeravanje na parnja?kog edukatora, odnosno osobu koja živi sa HIV-om i po potrebi pra?enje korisnika u institucije. Pružalac usluge razgovora sa korisnikom o njegovim problemima, sumnjama, odgovara na njegova pitanja, ali nikada ne sugeriše rešenja, ve? korisnika ohrabruje da sam na?e rešenje i sam donese odluku. Ova usluga se može pružiti u prostorijama Asocijacije DUGA ili na terenu, na mestu i u vreme prema dogovoru sa korisnikom. Zakazivanje usluge je obavezno, telefonom ili e-mail-om.

 

On-line podrška: Ova usluga podrazumeva da postavljanjem pitanja putem e-mejla,  korisnik može dobiti sve informacije o našem radu i uslugama. Tako?e, može dobiti informacije koje se ina?e daju tokom pružanja usluga, paranja?ke podrške, medicinskih konsultacija, savetovanja u cilju prevencije HIV-a i polno prenosivih infekcija. Korisnik može zakazati termine za sve usluge koje se pružaju. Korisnici mogu e-mail poslati bilo kada, ali odgovor mogu o?ekivati u terminu radnog vremena Asocijacije DUGA.

 

Podrška putem info telefona: Ova usluga podrazumeva da postavljanjem pitanja preko info-telefona, korisnik može dobiti sve informacije o našem radu i uslugama. Tako?e, može dobiti informacije koje se ina?e daju tokom pružanja usluga, parnja?ke podrške, medicinskih konsultacija, savetovanja u cilju prevencije HIV-a i polno prenosivih infekcija. Korisnik može zakazati termine za sve usluge koje se pružaju. Korisnici mogu zvati tokom radnog vremena Asocijacije DUGA.

 

Podrška putem Skype-a: Ova usluga podrazumeva da korisnik može dobiti usluge parnja?ke podrške, medicinskih konsultacija, savetovanja u cilju prevencije HIV-a i polno prenosivih infekcija, podrške osobama koje žive sa HIV-om i psihosocijalne podrške, putem Skype-a. Podrška putem Skype-a se može realizovati u periodu kada korisniku odgovara, a zakazivanje se vrši putem telefona ili e-mail-a.

 

Pra?enje korisnika/korisnice u institucije: Ova usluga podrazumeva da predstavnik/predstavnica Asocijacije DUGA prati korisnika u državnu instituciju kao podrška (npr. prilikom prijavljivanja nasilja ili diskriminacije, sudskog procesa, dobijanja zdravstvene, socijalne ili neke druge usluge, itd…). Zakazivanje usluge je obavezno, telefonom ili i-mejlom.

 

U cilju zakazivanja i realizacije usluga možete nas kontaktirati na:

Adresa: ul. 7 oktobar br. 1 Jevremovac 15001 Šabac

Telefoni: 015/386-297 mobilni: 064/25-29-181

E-mail: asocijacijaduga@mts.rs

Skype name: asocijacija.duga015

Web adresa: www.asocijacijaduga.org.rs

radno vreme: Radnim danima od 09:00 do 17:00

 

Olja : Ko su ljudi koji ?ine vaš stru?ni tim? 

Alkesandar : Naš stru?ni tim ?ini 17 saradnika i sardanica Asocijacije DUGA i oni su stru?njaci za pojedine obalsti kojima se mi bavimo, recimo: psiholozi, epidemiolozi, medicinski tehni?ari, pravnici, sociolozi itd… U svako slu?aju, svaki ?lan stru?nog tima Asocijacije DUGA trenutno ima minimum 8 godina radnog staža u radu sa LGBT populacijom.

 

Olja : Šta je od literature najzna?ajnije šta ste vi uradili kao izdava?i? 

Aleksandar : Upravo sam završio priru?nik „Bezbednosna kultura mladih LGBT“, ali do  sada su to i „Smernice za rad osoblja sistema socijalne zaštite za rad sa LGBT osobama i njihovim porodicama“, „Priru?nik za rad policije sa LGBT osobama“, „Preporuke za dalje unapre?enje sistema socijalne zaštite I i II“, „Priru?nik za adekvatan pristup u radu sa LGBT osobama za omladinske radnike“, ove publikacije su mi najdraže.

Olja : Planovi za dalji rad ? 

Aleksandar : U skladu sa našim novim sttrateškim planom za period 2017 – 2020 godina, predvi?amo više rada na lokalnom nivou sa donosiocima odluka i savetima za rodnu ravnopravnost, ali i dalje tržišno orjentisanje Asocijacije DUGA, poboljšanje kvaliteta naših usluga, rad na lobiranju za standardizaciju nove preventivne zdravstveno socijalne usluge i još mnogo toga, a sve u skladu sa stvarnim potrebama korisnika i korisnica naših usluga.

Tekst preuzet sa portala 6yka

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *