AUTRIČ – NOVI METOD RADA ILI NOVA USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE?

Sastanak je održan 29. oktobra, u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja na naš predlog, a radi razmatranja inovativnog metoda rada „Outreach“.

Predstavnike Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja smo upoznali sa Autrič, inovativnim metodom rada koji primenjujemo već više godina. Trenutno ga sprovodimo u okviru projekta „Usluge za osetljive grupe“ u 15 JLS a obuhvaćeni su korisnici na margini (beskućnici, samačka starija domaćinstva, seksualni radnici/ce, sakupljači sekundarnih sirovina, zavisnici od psihoaktivnih supstanci i alkohola, HIV pozitivni  i dr).

Saglasili smo se da bi najlakši put za implementaciju bio da se autrič posmatra ne kao metod rada već kao usluga socijalne zaštite (kao npr. ”porodični saradnik”) s obzirom da još nije standardizovana i da naredne aktivnosti idu u pravcu implementacije i standardizacije. Takođe smo se saglasili da mu damo drugo ime, predlog je ”terenski saradnik”. 

Usluga bi obuhvatila više različitih aktivnosti tj. psihosocijalnu podršku, socijalnu intervenciju, parnjačku edukaciju, dobrovoljno i poverljivo savetovanje i testiranje na HIV i sl., upućivanje korisnika na druge pružaoce usluga, praćenje korisnika kod drugog pružaoca usluga ili u državnu instituciju kao podrška, izrada bezbednosnog plana).

Uslugu bi pružale organizacije civilnog društva koje su bliže korisniku, uspostavljaju bliži kontakt, imaju fleksibilnije oblike rada i rasterećenije su od administrativnog pristupa. Prema Pravilniku o stručnim poslovima u socijalnoj zaštiti poslove saradnika obavljaju lica sa stečenim drugim, trećim i četvrtim stepenom stručne spreme, koja se angažuju u neposrednom radu sa korisnicima u ustanovi socijalne zaštite i kod pružaoca usluge socijalne zaštite i koja su stekla sertifikat o uspešno završenoj obuci po akreditovanom programu za rad na tim poslovima, što uključuje negovatelje, geronto domaćice i radne instruktore. Zbog toga što su terenski radnici vrlo često osobe koje nisu stručni radnici u smislu Zakona o socijalnoj zaštiti, oni kao angažovana lica koja obavljaju terenski rad (autrič) mogu biti definisani kao saradnici stručnih radnika.

Predlozi za dalji rad su:

  • Organizovati dvodnevni sastanak sa predstavnicima međusektorske grupe (na kome bi se bliže definisali budući koraci i moguća rešenja);
  • S obzirom da DUGA ima angažovanog eksperta za eksterni  monitoring i evaluaciju dosadašnje primene ovog metoda, da se uradi ekspertska analiza pilotiranja koja bi nam olakšala dalje korake u definisanju  standarda;
  • Da se naziv usluge „Outreach“prilagodi srpskom jeziku (”terenski saradnik” ili nešto drugo);
  • Da se u okviru RG za izmenu Pravilnika o bližim uslovima i standardima usluga socijalne zaštite  ili RG za izradu Pravilnika o socio-zdravstvenim ustanovama, uključe predstavnici DUGE, kako bi se definisao standard usluge;
  • Da se upozna pomoćnik ministra Biljana Zekavica, načelnik inspekcije Ana Vukmirović i šef odseka za sistemska pitanja Vesna Mirosavljević sa predlozima, kako bi se nadalje u saradnji sa kabinetom dogovorili stručni i organizacioni koraci.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *