Dodeljene donacije na programu Za održive i konkurentne socijalne usluge

Od 9 prijavljenih projekata za program Za održive i konkurentne socijalne usluge, koji Trag sprovodi u partnerstvu sa Institutom za održive zajednice (ISC), i finansijsku podršku Ameri?ke agencije za me?unarodni razvoj (USAID), u okviru programa Gra?ansko društvo za budu?nost, tehni?ku podršku za organizovanje kampanja za prikupljanje sredstava primi?e 6 udruženja. Ukupan iznos donacije za tehni?ku podršku iznosi 1.583.310,00 dinara.
 
Cilj programa je doprinese drživosti socijalnih usluga koje organizacije civilnog društva sprovode.
 
Organizacije uklju?ene u program, uz finansijsku i konsultativnu pomo? Traga, prikuplja?e sredstva za projekte u zajednicama u kojima deluju, a Trag ?e udvostru?iti prikupljeni iznos do maksimalne sume predvi?ene programom.
 
 
Podržane organizacije su:
 

  1. Udruženje za podršku osobama ometenim u razvoju “Naša ku?a”, Beograd radi?e na podizanju kapaciteta udruženja za unapre?ivanje/proširivanje usluge „Kuhinja na to?kovima“ i radno angažovanje mladih sa invaliditetom na pripremi, pakovanju, raznošenju i prodaji obroka u okviru usluge kao vid obuke za samostalni život;

 

  1. Udruženje Optimist, Bosilegrad utica?e na ekonomsko osnaživanje 15 socijalno ugroženih porodica Bosilegrada i stvaranje mehanizma za održivost poljoprivrednih biznisa za ukupno 35 porodica koje su korisnici aktuelnih ili prošlih projekata Udruženja Optimist.

 

  1. Udruženje „Na pola puta“, Pan?evo radi?e na unapre?enju kvaliteta usluge stanovanje uz podršku kroz organizovanje licenciranih obuka za saradnike koji u?estvuju u pružanju usluge, a koje su Zakonom o socijalnoj zaštiti neophodne za dobijanje licence za rad, a samim tim i za dobijanje akreditacije za pružanje usluge. Pored toga unapre?enje kvaliteta usluge predvi?eno je i funkcionalnijim opremanjem prostora u kojem se usluga sprovodi.

 

  1. Asocijacija DUGA, Šabac utica?e na unapredjenje zdravstveno socijalnih usluga za LGBT populaciju koje Asocijacija pruža, kao i uspostavljanje održivosti usluga kroz razvijanje preduzetni?kih aktivnosti i izgradnju hostela u Šapcu.

 

  1. Sandža?ki odbor za zaštitu ljudskih prava, Novi Pazar radi?e na ja?anju kapaciteta Socijalne zadruge osnovane sa ciljem da se pove?a socijalna uklju?enost nezaposlenih žena kroz izgradnju njihovih veština i znanja u ru?noj izradi tkanina od vune.

 

  1. Atina, Beograd utica?e na uspostavljanje okvira za održivo dugoro?no finansiranje aktivnosti direktne asistencije žrtvama trgovine ljudima u Srbiji kroz kreiranje, akreditaciju i pilotiranje programa za obuku zaposlenih u sistemu socijalne zaštite.

 
Tokom juna meseca Trag je pozvao 18 organizacija koje su bile podržane kroz ranije programe donacija, da se prijave sa idejama koje se odnose na ja?anje kapaciteta organizacija za kvalitetno sprovo?enje usluge kao i na aktivnosti koje ?e doprineti dugoro?nom finansiranju i održivosti usluge (kroz ugovaranje usluga sa lokalnom samoupravom, komercijalizaciju i/ili preduzetni?ke aktivnosti).

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *