HIV: Izlečena beba – nada za mnoge?

Beba iz Misisipija, cost sada definitivno izle?ena od virusa HIV-a, price izazvala je veliko uzbu?enje, viagra order me?utim, ?ini se da ?e sve to imati jako malo važnosti za sve ljude koji su ve? zaraženi, piše Sara Bozli, urednica “Gardijana”.

Nau?nici koji pokušavaju da prona?u lek za HIV bi?e dodatno ohrabreni ovom veš?u iako ona zvu?i poput onih slu?ajnih otkri?a koja su okarakterisala dosadašnju borbu protiv HIV-a, kao što je npr. otkri?e da su pojedine prostitutke u Africi otporne na virus i saznanja da ljudi koji uzimaju anti-retrovirusne lekove, koji suzbijaju nivoe virusa HIV-a u telu, imaju jako male šanse da zaraze svoje partnere.

Me?utim, da li je ovo otkri?e ono pravo, prodor koji su svi ?ekali? Da li su doktori sasvim slu?ajno nabasali na lek za HIV? Nažalost, ne.

Ovo jeste progres koji ?e otvoriti potpuno nove puteve za istraživanje, ali nade za osobe koje su ve? zaražene ili bebe koje se i dalje ra?aju sa virusom u nerazvijenim zemljama su vrlo male.

alt
 

Beba u Misisipiju je zaražena zato što majka nije bile testirana u ranoj trudno?i. Da jeste, onda bi ona dobila anti-retrovirusne lekove, beba bi bila poro?ena carskim rezom i stavljena na kratku terapiju – sve ovo bi sasvim sigurno spre?ilo prenos virusa HIV-a sa majke na dete.

Kada su doktori shvatili da majka ima HIV, bilo je prekasno za standardni preventivni paket, tako da su morali da pre?u na plan B koji je podrazumevao stavljanje bebe na terapiju koja uklju?uje tri leka. Ve? je poznato da ukoliko odrasla osoba odmah nakon infekcije pre?e na ovakav tretman ima ve?e šanse za dobar ishod. Me?utim, ?ini se da su u ovom slu?aju lekovi napali virus toliko jako i rano, da je on nestao.

Ovo nau?nici nazivaju “funkcionalnim lekom”. Tragovi virusa u telu i dalje postoje ali nisu aktivni uprkos tome što je beba bila bez lekova 5 meseci. Ovo je bio sre?an doga?aj – druge bebe bi bile tretirane na isti na?in, ali bi ostale na lekovima, tako da ne može da se utvrdi da li su oslobo?ene od virusa ili je njihov HIV samo potisnut lekovima.

Jedna izle?ena beba je zaista izuzetna stvar. Možda postoji neki razlog koji baš nju ?ini specijalnom, ali on je i dalje nepoznat. Sre?om, nau?nici ?e utvrditi da svaka novoro?ena beba može biti funkcionalno izle?ena na ovaj na?in. Ali ne veruju da je isto ta?no za bebe kod kojih je virus otkriven kasnijie, a pogotovo kada su odrasle osobe u pitanju .

Beba iz Misisipija predstavlja neobi?an slu?aj, pošto ve?ina trudnih žena u bogatim zemljama bude testirana na na HIV i druge infekcije.

Me?utim, ovo nije slu?aj u siromašnim zemljama. U zemljama u razvoju i dalje postoji veliki i tragi?an problem: u 2008. godini, poslednjoj godini za koju postoje podaci, 43.000 beba zaraženo je po ro?enju. Iako je u pitanju pad u brojevima, oni su i dalje izuzetno veliki, pogotovo za bebe i roditelje.

?ini se da ?e ova beba iz Misisipija i zaklju?ci izvedeni iz njenog slu?aja, spasiti hiljade života u Africi – gde je najve?i broj zaraženih, ali stvar je u tome da ve? postoje lekovi kojima se HIV može spre?iti, što je znatno bolje od “funkcionalnog izle?enja”. Problem nije u na?inu na koji HIV treba spre?iti, problem je obezbediti lekove i medicinsko osoblje na pravom mestu u pravom trenutku kako bi mogli da pomognu mami i bebi.

Postoji veliki broj trudnih žena u Africi koje imaju HIV i koje ne mogu da do?u do tretmana koji ?e spasiti njihovu decu. Sasvim je sigurno da klinike na koje one idu ne poseduju lekove i tretmane kojima je beba iz Misisipija bila podvrgnuta odmah nakon poro?aja i to od strane medicinskih stru?njaka.

Ovo otkri?e opravdava svako oduševljenje – ali samo zbog toga što ukazuje pravi put nau?nicima koji se trude da prona?u lek i poraze HIV. Svaka prakti?na primena, za obi?nog ?oveka, i dalje ostaje van domašaja.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *