Kako bi nastavnici/e trebalo da se ponašaju prema LGBT srednjoškolcima/kama?

Sazrevanje LGBT mladih odvija se pod pritiskom diskriminacije i nasilja od strane homofobi?nog okruženja u porodici, školi, okruženju.

Porodicaje za mnoge nije sigurno mesto, ve? okruženje u kome posebno strepe od otkrivanja svoje seksualne orijentacije, kritike i odbacivanja.

alt

?eš?e od svojih vršnjaka izostaju iz škole zbog uznemiravanja i nasilja kome su u njoj izloženi, ne ose?aju se sigurno u njoj, a vrlo retko to prijavljuju u strahuju?i od posledica.Izbegavanje i socijalna izolacija nepovoljno uti?u na njihov školski uspeh i postignu?e, stvaraju?i dodatne razloge za ose?anje nedovoljnosti, neuspešnosti, manje vrednosti.

Prikrivanje seksualne orijentacije, kao važnog dela li?nog identiteta u ve?ini socijalnih komunikacija, predstavlja stalni unutrašnji pritisak, troši mnogo energije, otežava uspostavljanje bliskosti sa drugima i negativno uti?e na samopouzdanje i samopoštovanje.

Nedostatak pozitivnih primera i identifikacionih uzora zbog slabe vidljivosti LGBT osoba u zajednici, dodatno otežava prihvatanje svog li?nog identiteta LGBT mladima.

Sve ovo uobi?ajene razvojne procese ?ini zna?ajno težim i negativno uti?e na obrazovanje, fizi?ko i psihi?ko zdravlje LGBT mladih. O tome govore i brojni podaci o zna?ajno ve?oj u?estalosti simptoma depresivnosti, anksioznosti, zloupotrebe alkohola i psihoaktivnih supstanci, sklonosti rizi?nom ponašanju, samopovre?ivanju i pokušajima suicida (2-3 puta ?eš?i nego kod heteroseksualnih vršnjaka) u ovom posebno vunerabilnom delu populacije mladih.

/ VI STE VAŽAN UZOR ZA MLADE SA KOJIMA RADITE /

Bez obzira na ponekad buntovan stav vaših u?enika i sklonost oponiranju, Vi ste važan uzor za njih. Zato je bitno ne samo šta im govorite na temu tolerancije i prihvatanja razli?itosti, ve? i kako se ponašate – kako to primenjujete u komunikaciji, u kreiranju atmosfere za rad, Modeli i veštine koje im na taj na?in pokazujete su vrlo zna?ajni za formiranje njihovog sistema vrednosti i na?ina opho?enja u socijalnom i profesionalnom okruženju.

Imajte na umu da u svakom razredu (kao i u kolektivu u kome radite) ima osoba neheteroseksualne orijentacije.

Šale, obezvre?uju?i komentari na ra?un LGBT osoba poja?avaju ose?anje izolacije, straha iusamljenosti kod LGBT mladih i ujedno pove?avaju verovatno?u da oni postanu mete fizi?kih ili verbalnih napada vršnjaka. Zato je važno na njih bez oklevanja i sa nultom tolerancijom reagovati.

Ne pretpostavljajte – budite otvoreni da ?ujete, pratite, pitate na na?in koji poziva na dijalog.

Varljivo je i nepotrebno pretpostavljati na osnovu ne?ijeg izgleda, na?ina obla?enja, govora i sl. o njegovoj/njenoj seksualnoj orijentaciji. Nema potrebe da o svom ?aku ili klijentu unapred zaklju?ujete na osnovu takvih stereotipa. Stavite im do znanja da ste otvoreni za razgovor na tu temu, pratite ono što vam saopštavaju, postavljajte pitanja otvorenog tipa (npr. Da li si trenutno u vezi?, umesto Imaš li devojku/mladi?a?). Tako im šaljete poruku da mogu da vam se povere. Uvažavajte i pratite termine koji oni koriste za ozna?avanje svog seksualnog identiteta i orijentacije. Seksualno ponašanje nije isto što i seksualna orijentacija. Mladi koji nikada nisu imali seksualne odnose mogu nedvosmisleno sebe doživljavatii kao heteroseksualnu ili homoseksualnu osobu, sa druge strena, neki mladi koji su imali seksualne kontakte sa osobama istog pola ne identifikuju sebe kao homoseksualne osobe.

Potrudite se da prvo sebi pojasnite pitanja i stavove koje imate u vezi LGBT osoba, kako bi ste mladima i/ili njihovim roditeljima mogli da pružite podršku ili odgovore za kojima tragaju.

Informišite se o adolescentnom razvoju, seksualnom sazrevanju, orijentaciji – pribavite potrebnu literaturu, informativne promotivne materijale, uklju?ite se u seminare i radionice koje se bave ovim temama. Vrlo ?esto ?e mladi ili njihovi roditelji tražiti od vas odgovore na mnoga takva pitanja. Preispitajte svoje stavove o LGBT osobama. Ukoliko se iz bilo kog razloga ne ose?ate prijatno u vezi ovih tema, ili prepoznate da vaši stavovi podrazumevaju otpor, pogled na homoseksualnost i biseksualnost kao grešnost, bolest, neprirodnost – bolje je da klijenta uputite na kolegu koji ?e se li?no i profesionalno bolje snalaziti u pružanju potrebne pomo?i i podrške LGBT mladima. Tako dajete sebi vremena da poradite na svojim homofobi?nim stavovima i izbegavate da uplitanjem li?nog stava i osu?ivanja dodatno emocionalno povredite LGBT mlade koji vam se obra?aju za pomo?.

/ POVERLJIVOST JE POSEBNO VAŽNA /

Važno je da ne izneverite njihovo poverenje. Ono što Vam kažu o sebi i svojoj seksualnoj orijentaciji ne prenosite nikom drugom. Nemojte umesto njih, ili pre njih saopštavati njihovim roditeljima, porodici, prijateljima u školi , niti ih nagovarati da to u?ine, ma koliko Vam se ?inilo da bi to bilo bolje za njih. To treba da bude njihova odluka, oni ?e živeti sa njenim posledicama. Vi možete da ih podržite i da im pomognete da se pripreme za takve korake kada i ukoliko to žele. Imaju pravo na svoj ritam, ne treba ih ubrzavati, jer im valja pomo?i da razviju mehanizme nošenja sa potencijalno vrlo emocionalno teškim i povre?uju?im reakcijama i odlukama bliskih osoba. Pokušajte da ih pratite i budete siguran oslonac u tome. Dajte im mogu?nost da zajedno sa Vama razmotre i bolje procene kome, kada i kako re?i i tako naprave svoj krug podrške – osoba od poverenja.  

Izvor Labris

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *