Karavan ljudskih prava posetio Jagodinu

Nacionalna strategija protiv diskriminacije bi?e doneta sredinom naredne godine i obuhvati?e sve marginalizovane grupe. Karavan ljudskih prava obilazi Srbiju i podse?a gra?ane da su ljudska prava važna svakog dana

alt

Nova Nacionalna strategija protiv diskriminacije, online koju ?e Vlada Republike Srbije doneti polovinom naredne godine u saradnji sa Kancelarijom za ljudska i manjinska prava i njihovim partnerima, health obuhvati?e sve marginalizovane grupe. O tome je bilo re?i i u razgovoru sa gra?anima Jagodine i drugih gradova kroz koji prolazi Karavan ljudskih prava, koji je organizovan povodom 10. decembra, Me?unarodnog dana ljudskih prava.

Kako je rekao Aleksandar Prica, predsednik Upravnog odbora Asocijacije ,,Duga”, ova organizacija u saradnji sa Kancelarijom za ljudska i manjinska prava obilazi središta devet okruga u Srbiji i podse?a gra?ane i gra?anke da su ljudska prava bitna svakog dana.

– U razgovoru sa našim gra?anima ?ujemo da su, uglavnom, obespravljeni. Zbog sveopšte, naro?ito finansijske situacije, u društvu gra?ani su najviše ozloje?eni. Kako prime?ujemo, u svih ovih devet okruga koje obilazimo, najviše nailazimo na probleme starih osoba – kaže Prica, koji je, ina?e, i jedan od ?lanova radne grupe za donošenje nove Nacionalne strategije protiv diskriminacije. – Nacionalna strategija protiv diskriminacije obuhvati?e i stare. Imamo još mnogo marginalizovanih grupa stanovništva, ali stari se, nekako, najviše ,,otvaraju” i najviše nam pri?aju o svojim problemima.

Mišljenje ?lanova ova organizacije je da o problemima treba razgovarati, a stariji, po nekad, nemaju kome da se požale. Me?u ostalim, posebno osetljivim grupama stanovništva, koje je Kancelarija za ljudska i manjinska prava prepoznala su i osobe sa invaliditetom, interno raseljena i izbegla lica, koja su ?esto zaboravljana.

– Me?u marginalizovanim grupama su i osobe koje su diskriminisane na osnovu nekog svog zdravstvenog stanja, verske i nacionalne manjine, mlade osobe, žene, seksualne manjine. Žene, tako?e jesu, posebno, osetljiva populacija koja ?e biti prepoznata u raznim merama nove Nacionalne strategije – istakao je Prica.

U drugoj polovini naredne godine o?ekuje se donošenje Nacionalne strategije, kada bude usvoje i Akcioni plan. Na osnovu Akcionog plana ?e se organizacije, koje se bave ljudskim i manjinskim pravima, dalje postupati u svim lokalnim samoupravama.

– Ne možemo o?ekivati da se samo oni za koje glasamo izbore za naša prava. Mi smo tu da, tokom cele godine, ukažemo ukoliko neki problem postoji, a nadamo se da ?e gra?ani, zajedno sa nama, uspeti da ga reše – rekao je Prica.

Gra?ani Jagodine su dobili i kalendare ljudskih prava kako bi ih tokom cele godine podse?ali na to da svi mi imamo prava. Ali, kako je rekao Aleksandar Prica, nekada mora i da se izborimo za njih.

U prvom ?lanu Opšte povelje o ljudskim pravima stoji da su „svi ljudi ro?eni slobodni, sa jednakim dostojanstvom i pravima. Prava su zagarantovana, neotu?iva i regulisana nizom me?unarodnih dokumenata”. Ova Deklaracija Ujedinjenih nacija je doneta 10. decembra 1948. godine zbog ?ega se ovaj datum obeležava kao Me?unarodni dan ljudskih prava.
S. Lubura
foto:A.Dobrosavljevi?

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *