Nasilje nad decom sa svih strana

Skoro 80 odsto dece uzrasta od 16 godina u Srbiji bar jednom u životu je doživelo neku formu nasilja. Incest trauma centar svake nedelje dobije devet prijava.

alt

Psihi?ko ili fizi?ko zlostavljanje pretrpela je polovina dece u Srbiji uzrasta od 11 godina.

Ovo pokazuju rezultati najnovijeg, viagra sale regionalnog istraživanja, sprovedenog u devet zemalja, uklju?uju?i i našu, pod nazivom “Balkanska epidemiološka studija o zlostavljanju i zanemarivanju dece“, pišu “Novosti”.

Alarmantne podatke saopštava i Incest trauma centar, kome svake nedelje stigne devet prijava seksualnog nasilja nad decom.

“Naj?eš?e su zlostavljane devoj?ice, koje nasilje trpe godinama”, istakla je direktorka Incest trauma centra Dušica Popadi?.

Ona je, povodom Svetskog dana prevencije i zanemarivanja dece, podsetila da su nasilnici uglavnom osobe iz žrtvinog okruženja, u najve?em broju slu?ajeva o?evi, zatim o?uh, hranitelj, deda.

Nasilnicima samo do dve i po godine kazne

Incest trauma centar je danas prikazao i dokumentarne filmove o ovoj temi, u kojima se isti?e da su u najve?em broju slu?ajeva nasilnicima izre?ene kazne zatvora od dve do dve i po godine.

Andrijano Martins, zamenik šefa delegacije EU u Srbiji, ukazao je na to da se o ovom problemu mora govoriti u školama i da se deca od najranijeg uzrasta moraju nau?iti šta su njihova prava.

“Ono što je poražavaju?e i što treba sve da nas zabrine su rezultati istraživanja koje je pokazalo da je samo pet odsto gra?ana spremno da prijavi seksualno zlostavljanje nad decom u porodici koje poznaju”, rekla je Popadi?eva.

Ona je istakla da je najvažnije prijavljivanje nasilja i to prva adresa treba da bude policija, a zatim tužilaštvo i centri za socijalni rad.

Popadi?eva je naglasila da se Incest trauma centar zalaže za ukidanje zastarelosti za ovakve slu?ajeve. Dok devoj?ice ?eš?e svedo?e o ve?em broju iskustava s psihi?kim zlostavljanjem i znatno više se ose?aju zanemareno, de?aci su ?eš?e izloženi fizi?kom nasilju, posebno u uzrasnoj grupi od 11 godina.

Zanimljivo je da na svim uzrastima de?aci izveštavaju i o ve?em broju iskustava seksualnog nasilja, naglašava prof. dr Veronika Išpanovi? Radojkovi?, sa Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, koja je bila koordinatorka projekta u našoj zemlji.

Ministarka zdravlja Slavica ?uki? Dejanovi? izjavila je danas, povodom Svetskog dana prevencije zlostavljanja i zanemarivanja dece, da su institucije obavezne da uo?e probleme zlostavljanja i reaguju na njih.

“Od suštinske važnosti je svest o tome da su sve institucije, a pre svega institucije u zdravstvenom sistemu, izuzetno odgovorne da detektuju ovaj problem i na njega reaguju”, izjavila je ?uki? Dejanovi?eva, a prenelo Ministarstvo zdravlja.

?uki? Dejanovi?eva je ocenila da se sti?e utisak o disproporciji izme?u realnog nivoa problema i evidentiranih slu?ajeva zlostavljanja i zanemarivanja, i istakla da deca ?esto zbog patnji, koje su posledica zlostavljanja, nemaju ni pravog sagovornika, ni pravu pomo?.

Ministarka je pozvala lekare i druge zdravstvene radnike da današnji dan bude u znaku poja?ane identifikacije problema u brizi i zaštiti dece, imaju?i u vidu važnost funkcionisanja stru?nih timova za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja.

Podsetivši da je 2009. donet Poseban protokol za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja, ?uki? Dejanovi?eva je ocenila da neke institucije nisu dale neophodan zna?aj problemu.

Ova studija je najve?a studija tog tipa na ovim prostorima, kaže dr Veronika Išpanovi? Radojkovi?. Njome je obuhva?eno 50.000 dece. Odziv je, ipak, bio manji od o?ekivanog, a istraživa?i pretpostavljaju da je razlog preosetljivost roditelja na temu nasilja, njihova nedovoljna pismenost, prezauzetost, zaboravnost dece, ali i nespremnost na saradnju s projektom koji finansira EU.

Psihi?ko nasilje se uglavnom svodi na vikanje na decu i vre?anje dece i ugrožavanje njihove privatnosti (?itanje dnevnika, poruka, elektronske pošte…). Ali u 8,1 odsto slu?ajeva mališani su izjavljivali da im roditelji govore da žele da su mrtvi, ili da se nikad nisu ni rodili, a u 2,1 odsto su im pretili nožem ili pištoljem!

Fizi?ko nasilje uglavnom se svodi na šamar ili udarac po zadnjici, ali oko tri odsto dece je priznalo i da su bili prebijani pesnicama, tupim predmetima, davljeni… Otprilike tre?ina dece svedo?ila je i o ose?aju zanemarenosti. Starija deca se ose?aju ?eš?e zanemareno nego mla?a (da je zanemareno smatra 36,5 odsto šesnaestogodišnjaka, 27,2 odsto trinaestogodišnjaka i 19,6 jedanaestogodišnjaka). U ovome znatno prednja?e devoj?ice u odnosu na de?ake.

Najve?e iznena?enje, ipak, vezano je za seksualno zlostavljanje, gde je 7,4 odsto de?aka i 2,2 odsto devoj?ica od 11 godina reklo da je bar jednom u životu imalo takvo iskustvo.

Iste odgovore imalo je i 7,6 odsto de?aka i 6,5 devoj?ica od 13 godina, kao i 11,5 odsto de?aka i 11,6 odsto devoj?ica – srednjoškolaca. U poslednjih godinu dana seksualno je zlostavljano 3,6 petaka, 5,3 odsto sedmaka i 8,3 odsto srednjoškolaca. I u ovim kategorijama više je bilo de?aka nego devoj?ica.

Istraživanje je pokazalo da psihi?ko nasilje i nad de?acima i nad devoj?icama naj?eš?e vrši odrasla ženska osoba (po pravilu majka), na drugom mestu je odrasla muška osoba (naj?eš?e otac), pa zatim vršnjaci ili starija bra?a i sestre. Fizi?ko nasilje nad devoj?icama tako?e naj?eš?e vrši majka, a nad de?acima otac.

Kada je u pitanju seksualno nasilje, iza njega naj?eš?e stoje vršnjaci. Kod devoj?ica je na drugom mestu odrasla muška osoba, a kod de?aka na prvom mestu adolescentkinje, a na drugom adolescenti, dakle muški vršnjaci!

De?aci su ?eš?e dali podatke o seksualnom uznemiravanju i zlostavljanju i u Makedoniji i Bugarskoj, kaže prof. Išpanovi?.

“Istraživanje je pokazalo da je naj?eš?i oblik zlostavljanja psihi?ko, i to lakši oblici. Zanimljivo je da su roditelji u istoj meri, ili ?ak i više, priznavali psihi?ko i lakše oblike fizi?kog nasilja, nego njihova deca, ali zato su deca otvorenije pri?ala o težim oblicima nasilja, dok su ga roditelji negirali,” kaže koordinatorka.

Istraživanje je, tako?e, pokazalo da roditelji nemaju pojma šta se sa njihovom decom dešava kada je u pitanju seksualno nasilje. Primera radi, 2,8 odsto dece priznaje da je neko pokušao sa njima da ima seksualni odnos, ali za to zna samo 0,4 odsto roditelja!

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *