Od danas moguća promena pola o trošku države

U Srbiji je od danas promena pola iz medicinskih razloga deo prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, buy information pills a na takvu operaciju ?eka oko 200 osoba.

alt

Pomo?nica ministra zdravlja Srbije Zorica Pavlovi? izjavila je da je to predvi?eno Izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju koje su usvojene 28. jula 2011. godine, a ova odreba stupa na snagu od 1. januara 2012.

Pavlovi?eva je rekla da je procedura odre?ivanja koji pol kod takvih osoba je preovla?uju?i veoma komplikovana i da podrazumeva medicinske, ali i

psihološke pripreme koje traju tri do ?etiri godine.

Ona je objasnila da ?e biti formirana stru?na grupa koja ?e razmatrati medicinsku dokumentaciju i davati preporuke za intervenciju.

“Ovoj kategoriji pacijenata neophodno je obezbediti adekvatnu zdravstvenu zaštitu, pod uslovom da za to postoje isklju?ivo medicinski razlozi”, rekla je Pavlovi?eva dodaju?i da ?e za tu vrstu intervencije u narednih dve do tri godine biti spremno oko 50 pacijenata.

Promena pola radi se u Ginekološko-akušerskoj klinici “Narodni front” u Beogradu i Klini?kom centru Srbije, a do sada je u tim ustanovama operisan veliki broj stranaca jer su usluge povoljnije nego u drugim zemljama.

“Re? je o maloj grupi ljudi kojoj treba dati šansu da budu prihva?eni u društvu. Važno je i da im u doglednom periodu nadležne službe kada obave intervencije izdaju i odgovaraju?a li?na dokumenta”, navela je pomo?nik ministra zdravlja Srbije Zorica Pavlovi?.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *