Politički angažman LGBT osoba na Balkanu: UKLJUČI SE!

Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava i Victory Institute iz Vašingtona zajedni?ki pokre?u projekat „Politi?ki angažman LGBT osoba na Balkanu“ koji ?e biti realizovan u Beogradu u periodu od marta 2014. do septembra 2014.

alt

Projekat, buy koji ?e biti sproveden kroz set od šest edukativnih treninga za LGBT osobe iz regiona, abortion (treninge vode eminentni profesori/ke, politi?ari/ke, politi?ki analiti?ari/ke) bi?e idealna prilika za sticanje relevantnih teorijskih i prakti?nih znanja i motiv da se LGBT osobe osnaže za u?eš?e u politi?kom životu.

Ko može da se prijavi na trening:

Set od šest edukativnih treninga je namenjen autovanim LGBT osobama iz BIH, Crne Gore, Hrvatske, Kosova i Srbije koje žele da u?estvuju u procesu demokratizacije društva kroz pristupanje politi?kim partijama ili neki drugi vid u?eš?a u politi?kom životu. Treninzi ?e poboljšati razumevanje LGBT osoba o tome kako demokratija funkcioniše, pomažu?i im da iskoristite svoje pravo da u?estvuju u strukturama odlu?ivanja u demokratskom društvu.

Tok treninga:

Tokom aprila 2014. iz navedenih zemalja, bi?e selektovano 30 kandidata/kinja koji ?e pro?i obuku u trajanju od 6 meseci (6 dvodnevnih treninga). Obuka ?e biti sprovedena od aprila do septembra 2014. Planirano je da se pokriju razli?ite teme koje u fokus stavljaju u?eš?e LGBT osoba u demokratskom procesu. Nakon obuke, kroz neformalne mreže lidera/ki bi?e ohrabrena interakcija i razmena informacija me?u polaznicima/ama.

Broj treninga: 6

Broj u?esnica/ka: 30

ZEMLJE IZ KOJIH DOLAZE U?ESNICI/CE: BIH, CRNA GORA, HRVATSKA, KOSOVO, SRBIJA

Teme:

  • Na svakom treningu bi?e obra?ena po jedna tema iz korpusa tema:
  • Razlozi za uklju?ivanje LGBT osoba u demokratske procese
  • Rad u okviru politi?ke partije
  • Javni nastup
  • Kreiranje politi?ke poruke
  • Kreiranje politi?ke kampanje
  • Politi?ki sistemi u regionu – razlike i sli?nosti
  • Nau?ene lekcije

Mesto održavanja treninga: Beograd

Vreme održavanja treninga: mart – septembar 2014

Radni jezici: srpski, bošnja?ki, hrvatski i crnogorski

Rok za prijavu za prvi trening: 17. mart 2014.

Prvi trening ?e se održati 26-27. aprila (TBC)

Troškovi: prevoza, ishrane i smeštaja su pokriveni od strane organizatora (Labris i Victory Institut).

PRIJAVE SLATI: na email: jovanka.todorovic@labris.org.rs ili faksom na + 381 11 3227 480 sa naznakom: Prijava za trening „Politi?ki angažman LGBT osoba na Balkanu“

Prijavni obrazak mozete preuzeti ovde.

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *