Srbija: HIV pozitivno 1.647 osoba

U Srbiji sa HIV živi 1.647 osoba, rx što Srbiju svrstava u zemlje sa niskom u?estalosti HIV infekcije, podaci su istraživanja predstavljeni na konferenciji u Beogradu.

alt

Rezultati ovogodišnjeg istraživanja me?u populacijama sa pove?anim rizikom od HIV pokazuju da je procenat ispitanika inficiranih tim virusom u svakoj od ispitanih populacija manji od pet odsto što u ukazuje da je epidemija u Srbiji pod kontrolom.

Šefica Nacionalne kancelarije za HIV/AIDS Instituta za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanovi? Batut”, Danijela Simi? rekla je da se 1.400 osoba koji žive sa HIV javlja zdravstvenim službama, a da je od toga 1.100 njih na le?enju lekovima koje pokriva zdravstveno osiguranje.
 

“Unazad pet do šest godina redukovana je stopa obolevanja i umiranja zbog dostupne terapije, a raste broj osoba koji se testira u Srbiji i na taj na?in na vreme mogu da se uklju?e u le?enje koje daje pozitivne rezultate”, rekla je Simi?.

Prema njenim re?ima, u Srbiji je prepolovljen broj obolelih, a tri puta manje umire od side.

“Na godišnjem nivou registruje se oko 40 do 50 obolelih, a oko 20 do 25 umrlih”, dodala je Simi?. Istraživanje je pokazalo da su dve tre?ine ispitanika iz populacije seksualnih radnika, odnosno polovina ispitanika iz populacije injektiraju?ih korisnika droga i tre?ina iz populacije muškaraca koji imaju seksualni odnos sa muškarcem bili izloženi fizi?kom nasilju.

Situacija je bolja u odnosu na prethodna istraživanja iz 2006. i 2012. godine, pa 60 odsto ispitanika ima pozitivan odnos prema osobama koje žive sa HIV, 32 odsto ima umereno pozitivan odnos, dok negativan odnos ima osam odsto ispitanika.

Na konferenciji je istaknuto da HIV nije vezan za rizi?ne grupe ve? za rizi?ne oblike ponašanja i da je svaki pojedinac odgovoran za svoje zdravlje.

Ministarka zdravlja Slavica ?uki?-Dejanovi? koja je otvorila skup rekla je da iako su pozitivni pomaci u odnosu prema osobama koji žive sa HIV ne možemo biti u potpunosti zadovoljni. Istakla je da je neophodno pove?ati svest o smanjenju diskriminacije protiv obolelih i navela da dugogodišnji rad i strpljenje daju rezultate.

Istraživanje je deo projekta za borbu protiv HIV/side Ministarstva zdravlja i Globalnog fonda, a uz podršku Instituta za javno zdravlje Srbije i me?unarodne mreže pomo?i IAN.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *