Stav građana Crne Gore o homoseksualnosti?

unhealthy 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 22px; orphans: 2; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); “>Da je homoseksualnost bolest smatra 60 odsto gra?ana Crne Gore, a LGBT osobe su me?u najugroženijim grupama u toj državi, rezultat je danas objavljenog istraživanja o stavovima o diskriminaciji i LGBT osobama.

Istraživanje je obuhvatilo 803 ispitanika starijih od 18 godina, a sproveli su ga Centar za gra?ansko obrazovanje (CGO) i LGBT forum Progres u saradnji sa ambasadom Kanade u Crnoj Gori.

 

altIzvršna direktorica CGO Daliborka Uljarevi? kazala je da je istraživanje pokazalo da su predrasude i negativni stavovi prema LGBT populaciji naj?eš?i kod starijih osoba, onih sa nižim obrazovanjem i me?u stanovništvom u ruralnim delovima Crne

Gore. 

Kao tolerantniji se pokazuju mladi, urbani, visokoobrazovani i žene, navela je ona. 

Uljarevi? je kazala da ve?ina populacije, 63 odsto ispitanika, smatra da je u Crnoj Gori diskriminacija prisutna, a ?ak 86 odsto se slaže da ne postoji opravdanje za uska?ivanje prava bilo kome. 

Prema istraživanju, prve asocijacije koje se vezuju za homoseksualne osobe imaju u najve?em procentu negativnu konotaciju. Poslije HIV pozitivnih osoba, prema homoseksualcima se iskazuje najve?a socijalna distanca, a 17 odsto populacije negira postojanje osoba homoseksualne orijentacije u Crnoj Gori. 

Podeljen stav prema homoseksualcima se ogleda u tome što se 52 odsto gra?ana slaže sa tvrdnjom da LGBT osobe imaju pravo da javno iskazuju svoju seksualnost, dok je 45 odsto protiv. 

Tako?e, 52 odsto stanovnika smatra da su homoseksualci ugrožena grupa kojoj treba pomo?i da ostvare svoja prava, dok se 40 odsto protivi ovom stavu, kazao je predstavnik LGBT foruma Progres Zdravko Cimbaljevi?. 

On je dodao da i pored rasprostranjenih predrasuda i potrencijala za diskriminatorno ponašanje, ohrabruje ?injenica da vrlo mali procenat gra?ana opravdava verbalno – 11 odsto, odnosno fizi?ko nasilje nad LBGT osobama, svega sedam odsto. 

?ak 74 odsto populacije ne bi imalo ništa protiv da im deca u školi prisustvuju predavanjima koja o homoseksualnosti govore sa nau?nog aspekta. Upravo u obrazovanju i podizanju svesti javnosti se nalazi klju?ni osnov za borbu sa postoje?im predrasudama , kazao je Cimbaljevi?.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *