Završna konferencija LGBT projekta Saveta Evrope

viagra 100mg 119, 119); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22px;”> Borjana Peruni?i? je kao predstavnica Kancelarije za ljudska i manjinska prava 16. decembra 2013. godine u Strazburu u?estvovala na Završnoj konferenciji LGBT projekta Saveta Evrope ,,Borba protiv diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta“, u svojstvu nacionalne koordinatorke.  Na skupu su Republiku Srbiju predstavljala i dva predstavnika udruženja koji u saradnji sa Kancelarijom za ljudska i manjinska prava u?estvuju u aktivnostima koje se sprovode uz podršku LGBT projekta Saveta Evrope – Aleksandar Prica iz Asocijacije Duga i Milan Djuri? iz udruženja Gejten LGBT.

alt

 

Republika Srbija je jedna od država partnera na ovom projektu ?iji je cilj podrška sprovo?enju Preporuke CM/Rec (2010)5 Komiteta ministara Saveta Evrope o merama za borbu protiv diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije ili rodnog identiteta, zajedno sa Albanijom, Italijom,

Letonijom, Crnom Gorom i Poljskom. Cilj ovog projekta je podrška sprovo?enju Preporuke CM/Rec (2010)5 Komiteta ministara Saveta Evrope o merama za borbu protiv diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije ili rodnog identiteta.

 

U okviru projekta je sproveden niz aktivnosti, izme?u ostalih:

U organizaciji Kancelarije za ljudska i manjinska prava u Beogradu je 13. decembra 2012. godine, održana konferencija„Borba protiv diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta“. To je prva konferencija posve?ena unapre?ivanju prava LGBT osoba koji je organizovala jedna državna institucija u Republici Srbiji i na njoj su predstavljene preporuke Komiteta ministara Saveta Evrope, kao i izveštaj Komesara za ljudska prava Tomasa Hamarberga na temu diskriminacije LGBT osoba, iz juna 2011.

U Beogradu je u martu 2013. godine organizovan multilaterlani sastanak svih država partnera na projektu na temu ,,Zdravstvena i socijalna zaštita LGBT osoba” u cilju predstavljanja primera dobre prakse i razmene iskustava u ovoj oblasti.

alt

 

Kancelarija za ljudska i manjinska prava je u saradnji sa Asocijacijom Duga tokom 2013. godine uz podršku Saveta Evrope i Britanske ambasade sprovela obuku 600 zaposlenih u centrima za socijalni rad za rad sa LGBT osobama i njihovim porodicama, na osnovu programa obuke akreditovanog od strane Republi?kog zavoda za socijalnu zaštitu, što je rezultat pilot-projekta koji je Asocijacija ”Duga” realizovala uz podršku Uprave za ljudska i manjinska prava. Na ovaj na?in je omogu?eno da zaposleni u centrima za socijalni rad na nivou cele Srbije budu adekvatno obu?eni za postupanje sa LGBT osobama i njihovim porodicama, što je od velikog zna?aja za kvalitet njihovog života. Ujedno, ovo je prvi takav program u regionu, koji ?e poslužiti kao primer dobre prakse. Kancelarija za ljudska i manjinska prava i Asocijacija Duga u partnerstvu sa organizacijom Gejten ?e do kraja godine, uz podršku Saveta Evrope sprovesti jednu dvodnevnu pilot naprednu obuku za rad sa seksualnim i rodnim manjinama i njihovim porodicama u sistemu socijalne zaštite. Re? je o nastavku osnovne obuke, ali za razliku od bazi?ne obuke, na kojoj je pažnja posve?ena savladavanju osnovnih pojmova i teorijskih koncepata za rad sa LGBT osobama, u okviru napredne obuke predvi?eno je da se u?esnici detaljnije upoznaju sa pojmom transrodnosti. Pomenute obuke su u skladu sa merama za unapre?enje položaja LGBT koje su sadržane u Strategiji prevencije i zaštite od diskriminacije ?ijom pripremom je koordinirala Kancelarija a koju je Vlada usvojila u junu 2013. godine (prvi strateški dokument posve?en unapre?ivanju položaja LGBT osoba i još osam osetljivih grupa koje su naj?eš?e izložene diskriminaciji). Kancelarija koordinira rad na izradi Akcionog plana za primenu Strategije u kojem ?e se preciznije definisati prioriteti, neophodne aktivnosti i njihovi nosioci, kao i vremenski rokovi za njihovu realizaciju i indikatori. Izrada segmenta Akcionog plana posve?enog unapre?ivanju položaja LGBT osoba je podržana od strane Saveta Evrope.

Kancelarija je uz podršku Saveta Evrope izradila radnu verziju smernica za postupanje relevantnih državnih institucija i organa sa LGBT osobama u oblasti zdravstvene, socijalne zaštite, obrazovanja, zapošljavanja, kao i postupanje policije i tužilaštva sa ovim osobama.

LGBT projekat Saveta Evrope  ?e se završiti 31. decembra 2013. godine ali postoji mogu?nost za njegov nastavak u 2014. godini.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *