Author: Asocijacija Duga

alt 0

Zona bez diskriminacije

U Sapcu kao i u drugim gradovima sirom Srbije ljudska prava jos uvek nisu u potpunosti zaživela. Najveci problem je strah od razlicitosti, naro?ito ako „razlicite osobe“ nisu bas vidljive. Kolika je odgovornost na...

Aktuelni projekti 0

Aktuelni projekti

Minist?rstvo zdr?vlj? Srbije / GFATM Od 2006. do danas N? teritoriji: M??v?nskog, Sremskog, Zl?tiborskog, Kolub?rskog, Moravi?kog, Šumadijskog, Raškog, Rasinskog i  Pomoravskog okrug? re?lizujemo terenske ?ktivnosti, u cilju sm?njenj? HIV-? i polno prenosivih infekcij? u popul?ciji...

O Asocijaciji Duga 0

O Asocijaciji Duga

Asocij?cij?DUGA je osnov?n? u junu 2004 godine, preregistrov?li/e smo se u skl?du s? novim z?konom o udruženjim? gr???n?/ki u novembru 2009 godine. Osnov?le su je LGBT osobe s? ciljem r?d? n? un?pre?enju kv?litet? život?...

alt 0

Statut Asocijacije DUGA

OPŠTE ODREDBE ?l?n 1. Udruženje gr???n?/ki Asocij?cij? DUGA“ (u d?ljem tekstu: Udruženje) je; dobrovoljn?, remedy nestr?n??k?, approved neprofitn?, help nevl?din? org?niz?cij? koj? deluje k?o Udruženje gr???n?/ki. Udruženje deluje n? teritoriji Republike Srbije. Sedište Udruženj?...