Blagovremeno lečenje HIV pozitivnih osoba dugoročno se isplati

Le?enje osoba koje imaju HIV, information pills odmah nakon što su se inficirale, sildenafil dugoro?no je isplativo, pokazala su istraživanja ra?ena u Južnoj Africi i Indiji. Studija objavljena u New England Journal of Medicine analizirala je ekonomi?nost davanja antiretroviralnih lekova osobama sa HIV-om pre nego što nivo infekcije postane visok. 

Istraživa?i su saopštili da rano le?enje ima brojne koristi, ali je cena le?enja i dalje (oko 23 hiljade dolara godišnje) velika briga za slabo i srednje razvijene zemlje. Analiziraju?i troškove le?enja tokom vremena i ura?unavaju?i uticaj na zdravlje i smanjenje infekcija, istraživa?i su otkrili i dugoro?nu ekonomsku dobrobit.

alt

“Ukratko, rano le?enje je trostruki pobednik. Inficirane osobe žive zdravijim životom, njihovi partneri su zašti?eni od HIV-a, a investicija je odli?na. Ova studija je dala kriti?ki odgovor na pitanje hitne postpreventivne politike”, navela je Rošele Walenski, koautorka studije.

Kako bi HIV pozitivne osobe, koje ne znaju da imaju HIV, otpo?ele le?enje na vreme važno je da urade što pre testiranje na HIV koje im omogu?ava da na vreme saznaju da su se inficirale HIV-om, i na taj na?in sa?uvale svoje zdravlje i zdravlje svojih seksualnih partnera.

Gradjani i gradjanke Srbije se mogu testirati na HIV i PPI u Institutima, Zavodima za javno zdravlje kao i u pojedinim NVO koje su specijalizovane za dobrovoljno i poverljivo savetovanje i testiranje.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *