Centri za socijalni rad i LGBT populacija

Krajem prošle godine Asocijacija DUGA uz finansijsku podršku Ministarstva za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu realizovala je pilot projekat „Tolerancija, osnova stabilne porodice“. Osnovni cilj projekta bio je senzibilizacija osoblja Centara za socijalni rad na teritoriji Ma?vanskog, Kolubarskog, Sremskog, Zlatiborskog i Moravi?kog okruga o specifi?nostima

alt

rada sa LGBT osobama i ?lanovima njihovih porodica. U sklopu projekta bilo je predvi?eno da se prvo potpiše Memorandum o saradnji sa centrima na ovoj teritoriji. Devetnaest centara je potpisalo, osim centra u Rumi sa obrazloženjem da imaju I previše edukacija, kao i u ?a?ku, sa

tvrdnjom da u ?a?ku „nema ni ženskih ni muških gejeva“. Usledilo je kreiranje programa za pilot treninge koji je bio osnova za akreditaciju programa „Smernice za osoblje Centara za socijalni rad o specifi?nostima rada sa LGBT osobama I ?lanovima njihovih porodica“, u kreiranju ovog programa savetima nam je stalno na raspolaganju bilo osoblje Republi?kog zavoda za socijalnu zaštitu.

Po kreiranju programa za edukacije usledila su ?etiri pilot treninga u Šapcu, Valjevu, Pe?incima i Užicu. Na ovim treninzima u?estvovala je ukupno 51 osoba. Veliko iznena?enje bio je stepen poznavanja problema sa kojima se susre?u LGBT osobe i ?lanovi njihovih porodica u našem društvu, a koje su u?esnici treninga pokazali. Trening je bio zasnovan na interaktivnom radioni?arskom radu, tako da je svako od u?esnika mogao aktivno da u?estvuje i gradi svoje stavove na sopstvenom i u?eš?u svojih kolega. U toku rada se pokazalo da LGBT osobe ali i ?lanovi njihovih porodica, zbog raznoraznih problema koji su vezani za seksualnu orijentaciju koriste usluge Centara za socijalni rad. Od po?etka ove godine LGBT osobe imaju još jednu instituciju sa osobljem koje je edukovana za adekvatan pristup u radu sa njima i uvek mogu ra?unati i na podršku i odlazak ?lana tima Asocijacije DUGA zajedno sa njima u bilo koju instituciju kod stru?njaka koje smo edukovali. To su pre svega: zdravstvene institucije, medijatori pri sudovima i policija. U poslednjih nekoliko godina, a zaklju?eno na osnovu naših aktivnosti na terenu, zaista možemo biti zadovoljni sa otvorenoš?u i spremnoš?u ve?ine institucija za rad na rešavanju svakodnevnih problema LGBT osoba i poboljšanju kvaliteta njihovog života, kroz usluge koje te institucije pružaju. Dakle, zaista možemo biti optimisti.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *