Hostel u kom će raditi LGBT osobe u Šapcu

U doba ekonomske i društvene krize, problem da na?u zaposlenje imaju svi – i mladi i stariji, i oni sa završenom srednjom školom, ali i oni sa fakultetskom diplomom…
U takvim uslovima, još ve?i problem imaju pripadnici LGBT populacije. Oni su ?esto diskriminisani zbog svoje seksualne orijentacije, njihova okolina je i dalje puna predrasuda, a oni, zbog nemogu?nosti osamostaljivanja, ?ak i u svojoj porodici, doživljavaju razne oblike nasilja.

Ovakav društveni ambijent naveo je aktiviste Asocijacije DUGA iz Šapca, koja štiti prava LGBT osoba, da pokušaju da na?u neko dugotrajno i održivo rešenje za ovaj problem. Ono što je, na po?etku, bilo ideja, vrlo brzo se pretvorilo u stvarnu akciiju.

Otpo?eli su izgradnju hostela u Šapcu s idejom da u njemu zaposlie LGBT osobe koje više od pet godina imaju problem da prona?u zaposlenje!

Hostel bi, prakti?no, bio socijalno preduze?e. Najve?i deo godišnje dobiti bio bi usmeren na razvijanje novih socijalnih preduze?e koje bi tako?e pomagalo LGBT osobama. Deo zarade bio bi namenjen za finansiranje zdravstvenih i socijalnih usluga koje pruža ova organizacija.

Aleksandra Pricu iz ove organizacije pitamo zašto su odlu?ili da grade hostel.

„Grad Šabac nema dovoljno smeštajnih kapaciteta, a hostel ovog tipa ne postoji. Prepoznali smo da tu postoji prostor za jednu uspešnu poslovnu pri?u“ – kaže Aleksandar.

A kako je sve po?elo?

Aktivisti Asocijacije DUGA su najpre poha?ali treninge Trag fondacije na kojima su nau?ili sve tehnike fandrejzinga. Tako osnaženi, upustili su se u akcije prikupljanja sredstava. Organizovali su žurke, ?ajanke za rodtelje LGBT osoba, donatorske ve?eri sa korisnicima tre?e dobi…

Višegodišnje pružanje pomo?i LGBT osobama

Asocijacija DUGA ve? devet godina aktivno u?estvuje u kreiranju i pružanju zdravstveno/socijalnih usluga LGBT osobama i njihovim porodicama. Do sada je svoje aktivnosti razvila na devet okruga zapadne i centralne Srbije i jedina je OCD koja ovoj populaciji na ovim teritorijama pruža usluge kreirane u skladu sa njihovim potrebama.

„Dosadašnje iskustvo pokazuje da su oni koji imaju najviše koristi od naših programa, naj?eš?e i najaktivniji u prikupljanju sredstava“ – objašnjava Aleksandar za www.iscserbia.org.

Posebno zanimljiv na?in prikupljanja sredstava su bile ?ajanke za roditelje LGBT osoba. U DUGI nam kažu da roditelji posle prvih faza šoka, kada su im izneverena o?ekivanja, polako prihvataju druga?iju orijentaciju svoje dece i nastoje da im pomognu.

„Sve je to povezano sa njihovim strahom da ?e im deca ostati sama, kao i strahom za njihovu bezbednost. Me?utim, roditelji koji najzad  prihvate druga?iju orijentaciju svoje dece, se kasnije rado uklju?uju u akcije prikupljanja sredstava“ – kaže Aleksandar Prica.

           

Posebno drage za aktiviste DUGE bile su donatorske ve?ere sa njihovim korisnicima tre?e dobi, koji žive sami a kojima ova organizacija mnogo zna?i.

„Za sve one koji su nam donirali sredstva organizovali smo i ve?eru zahvalnosti. Lepo je što možemo da se družimo i zabavljamo, a da pritom i pomažemo svojim korisnicima“ – kaže Aleksandar.

On dodaje da su deo sredstava dobili i pružaju?i usluge dobrovoljnog i poverljivog savetovanja i testiranja na HIV/AIDS u Beogradu. Iako ova aktivnost nije bila prvobitno planirana, aktivisti DUGE su rado iskoristili tu mogu?nost u toku kampanje.

Dobra vest stigla je nedavno i iz lokalne samouprave, gde kažu da ?e rado da pomognu izgradnju hostela u ovom gradu. Tim povodom kontaktirali smo gradsku upravu grada Šapca gde imaju samo re?i hvale za ovaj projekat i Asocijaciju „Duga“. Isti?u odgovornost i organizovanost aktivista, dobre projekte i zastupljenost programa zbog ?ega se nadaju nastavku, za sada, kratke saradnje. Tako?e, da ne bi sve ostalno samo na lepim re?ima, navode da ?e ve? od slede?e sedmice biti raspisan konkurs kojim ?e lokalna samouprava podržati sva udruženja sa jasnom idejom i vizijom napretka grada na polju socijalnog preduzetništva.

„Tu smo da podstaknemo i podržimo sve projekte i organizacije koji su pozitivni za sredinu i razvoj Šapca.“, isti?u iz uprave.

U Asocijaciji DUGA su uporni da do kraja godine otvore ovaj hostel, i ube?eni su da ?e u tome uspeti. Plan je da se i dalje prikupljaju sredstva od individualnih donatora i korporacija a ovaj novac služi?e za osnivanje i promociju preduze?a, po?etni kapital na ra?unu preduze?a, ali i za dodarna opremanja hostela, ukoliko je to potrebno.

Pomo? USAID-a i ISC-a

Asocijacija DUGA uklju?ena je u program Trag fondacije “Za održive i konkurentne socijalne usluge” koji podržava organizacije civilnog društva da postignu ve?u konkurentnost na tržištu socijalnih usluga i tako u?ine usluge održivim. Program se realizuje uz podršku Instituta za održive zajednice (ISC), a uz finansijsku podršku Ameri?ke agencije za me?unarodni razvoj (USAID) u okviru programa “Gra?ansko društvo za budu?nost”.

Asocijacija DUGA ve? ima na raspolaganju 83 kvadrata za hostel, a plan je da se dobije još toliko, i to na 15 godina. Na taj na?in, pripadnici LGBT populacije ?e imati sigurno zaposlenje, a bi?e samim tim integrisani i u društvo. Uspešan fandrejzing postaje sve važniji za organizacije civilnog društva, kojima ?e ovo biti jedan od na?ina da održe uspešno poslovanje, nakon što se strani donatori povuku.

Vest preuzeta sa sajta ISC Serbia.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *