POČETAK JAVNE RASPRAVE O NACRTU ZAKONA O SOCIJALNOM PREDUZETNIŠTVU I ZAPOŠLJAVANJU U SOCIJALNIM PREDUZEĆIMA

Ovim propisom, what is ed odnosno Nacrtom zakona o socijalnom preduzetništvu i zaposšljavanju u socijalnim preduzeima ure?uje se socijalno preduzetništvo, diagnosis ciljevi i na?ela socijalnog preduzetništva i osnivanja socijalnog preduze?a, generic podsticanje socijalnog preduzetništva, zapošnjavanje u socijalnom preduze?u, evidencije i izveštavanje, nadzor i druga pitanja od zna?aja za socijalno preduzetništvo koja posebno zanimaju javnost, ulaze u sferu ekonomsko socijalnih odnosa i afirmativnom akcijom uti?u na zapošljavanje, odnosno ostvarivanje prava na rad teže zapošljivih kategorija lica koja su istovremeno materijalno i socijalno ugrožena.

Pitanja koja reguliše ovaj zakon predstavljaju jedan od najvažnijih problema sa kojima se Republika Srbija danas suo?ava – odnosno problem zna?ajne nezaposlenosti i nedovoljne zaposlenosti gra?ana, kao i egzistencijalnih problema sa kojima se ovi gra?ani istovremeno susre?u. Procenjuje se da postoje?a regulativa u oblasti zapošljavanja i socijalne politike ne pruža dovoljan okvir za rešavanje navedenih problema, kao i da je potrebno uklju?ivanje šire društvene zajednice, a posebno jedinica lokalne samouprave na teritorijama na kojima ti gra?ani žive u pronalaženju najadekvatnijih rešenja.

U smislu navedenog, zakonska rešenja iz ove oblasti imaju veliki zna?aj i izazivaju odre?ene posledice, te se o?ekuje i veliko interesovanje javnosti, kao i brojni pozivi od strane svih medija.

Sve primedbe i sugestije na Nacrt zakona o socijalnom preduzetništvu i zapošljavanju u socijalnim preduze?ima možete dostaviti elektronskim putem na slede?u adresu: nikolina.arbutina@minrzs.gov.rs

 

 ????????? ???????? Nacrt zakona o socijalnom preduzetništvu i zapošljavanju u socijalnim preduze?ima

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *