Saopštenje za štampu povodom 8. aprila — Međunarodnog dana Roma i Romkinja

Osmog aprila obeležava se me?unarodni dan Roma i Romkinja, what is ed dan se?anja na prve korake koji su preduzeti u cilju priznavanja politi?kog subjektiviteta i manjinskog statusa i prava Roma, prostate ali i zahteva da se odlu?no i bez oklevanja suprotstavi rasizmu i društvenoj stigmatizaciji Roma.

alt

Iako najve?a manjina u Evropi, Romi i Romkinje, su jedna od najdiskriminisanijih društvenih grupa ?iji pripadnici/e su svakodnevno, u svim zemljama Evrope, izloženi povredi razli?itih prava, nasilju i nejednakom tretmanu. Diskrepancija koja postoji izme?u deklarativnih napora politi?ke elite i fakti?kog statusa quo ukazuje na neiskrenost i neozbiljno sprovo?enje postoje?ih politika koje treba da unaprede položaj Roma. Istovremeno, dosadašnji pristup u zna?ajnoj meri favorizuje parcijalno, projektno rešavanje problema, kojim se nevladinim organizacijama delegira zadatak države, a kao rezultat ovog pristupa deklarativna podrška nestaje u lavirintima predrasudama optere?ene administracije koja dodatno birokratizuje tzv. romski problem.

 

Danas, u akciji solidarnosti sa organizacijama za prava Roma u ?itavoj Evropi, naro?ito želimo da skrenemo pažnju na drasti?no kršenje prava na slobodu kretanja, prinudna iseljenja i rasisti?ko nasilje sa kojima se Romi susre?u u ?itavoj Evropi. Nažalost, Srbija nije izuzetak, ve? primer koji potvr?uje ovo pravilo na naro?ito dramati?an na?in.

Veliki broj Roma i Romkinja i dalje živi u neformalnim naseljima, a njihov broj u Srbiji prevazilazi polovinu ukupnog broja Roma. Zbog neregularizovanog statusa ovih naselja,  oni se nalaze u stalnom strahu od prinudnih iseljenja. Pravo na stanovanje stanovnika/ca ovih naselja uklju?uje unapre?ivanje životnih uslova u ovim naseljima kako bi se obezbedio minimum neophodan za dostojanstven život, ali i  obezbe?ivanje adekvatnog alternativnog smeštaja u slu?aju raseljavanja, što se retko poštuje.  Zato ne iznena?uje da  zna?ajan broj Roma koji stalno trpi diskriminaciju i povredu prava,  žive?i u dugotrajnom strukturnom i ekstremnom siromaštvu i bez mogu?nosti da promene svoj položaj, rešenje pronalaze u migracijama. U zemljama Evropske unije, ?ija migraciona politika postaje sve represivnija, Romi su sve ?eš?e nepoželjni , a mnogi koji su tamo našli uto?ište pre više od dvadeset godina, zasnovali porodice i gde vredno rade, suo?avaju se sa pretnjom deportacije. Istovremeno, Srbija ispunjavaju?i zahteve EU da spre?i neželjene migracije, pribegava rasisti?kim merama  od kojih rasno profilisanje na granici i onemogu?avanje svojim gra?anima da napuste sopstvenu zemlju predstavljaju najgrublje primere kršenja me?unarodnih i doma?ih zakona. Ovo prate izjave populisti?kih politi?ara koji stigmatizuju ?itavu jednu etni?ku grupu, i koje produbljuju etni?ku distancu prema Romima.  To dodatno ohrabruje i po?inioce rasisti?kog nasilja koji naj?eš?e prolaze nekažnjeno – Romi koji se odvaže da prijave nasilje ?esto se susre?u sa nekorektnim tretmanom i sekundarnom viktimizacijom u institucijama , a blaga kaznena politika kada su Romi žrtve nasilja dodatni je podstrek za nasilnike.  

Zato zahtevamo od države da se danas oglasi i umesto frivolnih proslava iskaže nedvosmislenu podršku naporima da se izuzetno loš položaj Roma i Romkinja promeni i prihvati odgovornost za garantovanje jednakosti svih svojih gra?ana i ostvarivanje svih Ustavom i zakonom zajem?enih prava  bez izuzetka. Tako?e, zahtevamo da dodatnim kompenzatornim merama ovu formalnu jednakost u?ini stvarnom jednakoš?u, te da deklarativnu podršku preto?i u konkretne akcije koje ?e dovesti do vidljivog i opipljivog poboljšanja položaja Roma. A sve gra?ane/ke Srbije pozivamo da nam se pridruže u našem zahtevu: stop deportacijama, stop prinudnim iseljenjima, stop rasizmu – pridruži se akcijama solidarnosti sa Romima!

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *