“LGBT mladi” – Borba protiv stereotipa i predrasuda”

          alt      alt       alt

                     alt        alt

 

“LGBT mladi” – Borba protiv stereotipa i predrasuda”

 

Projekat “LGBT mladi -Borba protiv stereotipa i predrasuda”, visit this site koji u fokusu ima mlade lezbejke, more about gejeve, biseksualne, transrodne i transseksualne osobe i probleme sa kojima se svakodnevno suo?avaju, odabran je na osnovu javnog konkursa u okviru druge faze programa “Kalendar ljudskih prava 2012” i bi?e realizovan tokom juna meseca i to u 4 grada: Niš, Šabac, Novi Sad i Beograd.

Projekat “LGBT mladi” – Borba protiv stereotipa i predrasuda” zajedni?ki sprovode: Organizacija za lezbejska ljudska prava Labris (Beograd), Asocijacija Duga (Šabac), Ženski prostor (Niš), Gayten LGBT, (Beograd) i Zavod za ravnopravnost polova (Vojvodina) a pod pokroviteljstvom Ministarstva za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu, Uprave za ljudska i manjinska prava i Ambasade Kraljevine Holandije u Srbiji.

Cilj projekta jeste senzibilisanje svih mladih koji su u okviru pomenuta ?etiri grada, aktivni u politi?kim strankama, organizacijama civilnog društva, kancelarijama za mlade, ženskim grupama kao i volonterskim centrima po pitanju ljudskih prava sa akcentom na prava seksualnih manjina.

Aktivnosti koje su obuhva?ene projektom su:
 

  • Izrada brošure na temu LGBT mladih sa pojašnjenjem terminologije ukazivanjem na veoma negativne predrasude i stereotipe koji vladaju u društvu vezano za LGBT osobe
  • Celodnevni treninzi u Nišu, Novom Sadu, Šapcu i Beogradu na kojima ?e u?estvovati mladi aktivni u politi?kim organizacijama i u organizacijama civilnog društva kao i kancelarijama za mlade a na kojima ?e se obra?ivati teme Terminologija LGBTTIQ, Stereotipi i predrasude prema LGBT mladima, “Živa biblioteka” -radionica po metodologiji žive biblioteke
  • Promocija i debata nakon filma ” Ne pretpostavljaj ništa” (“Assume Nothing”)
  • Za “Pride day”, 27.juna šira javnost bi?e informisana o samom projektu i njegovim rezultatima , konkretnim problemima LGBT mladih a ima?e prilike da ?uju i stru?njake koji se bave ovom temom. Planirana je velika konferencija u Beogradu na kojoj ?e se na stru?an, ali i široj javnostu pristupa?an na?in, prikazati svakodnevni problemi LGBT mladih prilikom otkrivanja svog identiteta, u školi, porodici i širem društvu

Projekat LGBT mladi je deo programa Kalendar ljudskih prava koji podrazumeva da svaki mesec u godini bude posve?en, odnosno obeležen nizom aktivnosti koje ?e doprineti unapre?enju položaja odre?ene grupe/manjine, promociji vrednosti i na?ela neotu?ivosti osnovnihljudskih prava. Cilj je podsticanje delovanja šire društvene zajednice prema pojedinim grupama gra?ana, kao što su: pripadnici nacionalnih manjina; osobe sa invaliditetom; žene; deca i mladi; grupe ugrožene na osnovu rodnog identiteta i seksualne orijentacije, i druge ugrožene i/ili ranjive grupe gra?ana. Izbor oblasti/teme prati me?unarodne praznike Ujedinjenih nacija kao i druge praznike koji se obeležavaju na me?unarodnom nivou.1

U Beogradu ?e se tako, 27. juna i na simboli?an na?in obeležiti Pride Day – medjunarodni dan ponosa LGBT osoba kao se?anje na revoluciju u klubu Stounvol u Njujorku koja se ?esto navodi kao prvi slu?aj u ameri?koj istoriji kada su se gejevi, lezbejke, biseksualne i transrodne osobe suprotstavile progonu LGBT osoba od strane vlade. Ona se, tako?e, ?esto uzima i kao po?etak savremenog LGBT pokreta u SAD i u svetu.

Od velikog je zna?aja što je jedna državna Institucija, Uprava za ljudska i manjinska prava, kao jedna od najvažnijih institucija za razvoj, unapredjenje i promociju ljudskih prava prepoznala važnost davanja podrške LGBT osobama i kroz ovaj projekat dala svoj doprinosrazvoju tolerantnijeg i boljeg društva.

Partnerske organizacije na projektu:

Asocijacija Duga

Gayten LGBT

Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava

Zavod za ravnopravnost polova

Ženski prostor

Projekat su podržali:

 

alt               alt

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *