Završna konferencija „Smernice za rad sa LGBT osobama i njihovim porodicama u sistemu socijalne zaštite“

U Palati „Srbija“, ambulance u Beogradu, physician 21. marta 2014. godine, održana je završna konferencija „Smernice za rad sa LGBT osobama i njihovim porodicama u sistemu socijalne zaštite“, koju je organizovala  Kancelarija za ljudska i manjinska prava u saradnji sa Asocijacijom „Duga“. Na konferenciji su predstavljeni rezultati obuka zaposlenih u centrima za socijalni rad širom Srbije za adekvatno postupanje sa LGBT osobama i ?lanovima njihovih porodica, kao i ,,Preporuke za što adekvatniji odgovor sistema socijalne zaštite na potrebe LGBT osoba i njihovih porodica“.

alt

 

Obuke zaposlenih u sistemu socijalne zaštite realizovala je Kancelarija za ljudska i manjinska prava u saradnji sa Asocijacijom „Duga“, uz podršku Britanske ambasade i Saveta Evrope, radi uspešne socijalne inkluzije i unapre?ivanja položaja LGBT populacije.

Dr Suzana Paunovi?, direktor Kancelarije za ljudska i manjinska prava, istakla je da je Me?unarodni dan eliminacije rasne diskriminacije prilika da se svi zajedno podsetimo na važnost borbe protiv svih vidova diskriminacije. Paunovi? je najavila da ?e Kancelarija za ljudska i manjinska prava novoj Vladi dostaviti Nacrt Akcionog plana za sprovo?enje Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije, sa precizno definisanim aktivnostima, indikatorima napretka u njihovom sprovo?enju i rokovima.

Paunovi? je istakla da je obuke za adekvatno postupanje prema LGBT populaciji i njihovim porodicama do sada poha?alo 667 zaposlenih iz 131 centra za socijalni rad, izražavaju?i zadovoljstvo velikim odazivom  profesionalaca u centrima za socijalni rad, njihovu zainteresovanost i posve?enost rešavanju problema sa kojima se suo?avaju pripadnici osetljivih društvenih grupa. Zna?aj ovih obuka ogleda se u ?injenici da se LGBT  populacija u našoj zemlji još uvek nalazi u ranjivom položaju, izložena odbacivanju od sopstvenih porodica, diskriminaciji, pretnjama, ?ak i nasilju, stoga su centri za socijalni rad vrlo ?esto prva instanca kojoj se ove osobe obra?aju za pomo?.  

Brankica Jankovi?, državni sekretar u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike, istakla je da je Ministarstvo u partnerstvu sa Kancelarijom prepoznalo zna?aj ovog akreditovanog programa za unapre?enje položaja LGBT populacije. Jankovi?, izražava uverenost da ?e se kroz unapre?enje stru?nih kompetencija zaposlenih u centrima za socijalni rad putem ovih obuka smanjiti nevidljivost LGBT osoba, kao i olakšati suo?avanje sa velikim brojem problema, koji su rezultat društvene stigmatizacije.

James Moor, Prvi sekretar za politi?ka pitanja Britanske ambasade u Beogradu, istakao je da su rezultati obuka ohrabruju?i i da se jedino kroz težak proces promene stavova u društvu može unaprediti i položaj onih koji su ugroženi, kao što su LGBT osobe.

Antje Rothemund, šefica Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu, istakla da je u decembru 2012. godine Kancelarija za ljudska i manjinska prava, u okviru multilateralnog projekta Saveta Evrope ,,Borba protiv diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta“ organizovala prvu konferenciju posve?enu unapre?ivanju položaja LGBT osoba koju je organizovala jedna državna institucija, a samo 15 meseci kasnije mi ne govorimo o tome šta treba da se radi, ve? o onome šta je ura?eno na unapre?enju položaja ove populacije.

Aleksandar Prica, predsednik Upravnog odbora Asocijacije „Duga“, predstavio  je rezultate obuka zaposlenih u centrima za socijalni rad, uz konstataciju da su u?esnici obuke ocenili kao veoma uspešne i da je postignut veliki napredak u promeni stavova zaposlenih prema LGBT nakon završene obuke – pre poha?anja obuke 21% zaposlenih izjasnio se u kontekstu da je homoseksualnost bolest, a nakon obuke taj broj revidiran je za ?ak 18%, što je dovoljan pokazatelj da se stavovi uz adekvatne informacije mogu menjati, a samim tim i stvoriti uslovi za unapre?enje položaja osetljivih društvenih grupa.

Džudit Lepušic zadužena u Ambasadi SAD u Beogradu za pitanja iz oblasti ljudskih prava istakla je tokom konferencije da obuke i Preporuke za što adekvatniji odgovor sistema socijalne zaštite na potrebe LGBT osoba i njihovih porodica predstavljaju odli?nu osnovu za dalji rad i da SAD u punoj meri podržavaju razvoj ovakvih programa. Ona je pohvalila posve?enost Kancelarije za ljudska i manjinska prava sprovo?enju aktivnosti iz oblasti ljudskih i manjinskih prava, što nije uvek lako, isti?u?i da kapacitete Kancelarije treba osnažiti.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *