Sve opasnosti hlamidije

Kako su ispitivanja pokazala, recipe veliki broj ljudi nikada nije ?uo za tihu bakterijsku infekciju hlamidiju, cheap niti da se ona prenosi polnim putem. Skoro tre?ina anketiranih ne zna da nele?ena infekcija može dovesti do upale jajnika, pa ?ak i do steriliteta i vanmateri?ne trudno?e.

alt

“Iako ljudi naj?eš?e strahuju od polno prenosivih infekcija kao što je HIV, ipak bi trebalo da budu više informisani o infekciji poput hlamidije, koja ne?e ugroziti njihov život, ali može imati ozbiljne posledice na reproduktivne organe i, posledi?no, dovesti do steriliteta. U vreme kad je pri?a o problemima s plodnoš?u tema broj jedan u Srbiji, korisno je podsetiti mlade da na vreme vode ra?una o svom reproduktivnom zdravlju, kako bi kasnije lakše mogli da ostvare potomstvo. Hlamidija je bakterijska infekcija koja, ako se ne le?i, može dovesti do upale jajnika, steriliteta, prevremenog poro?aja i drugih

komplikacija koje se odražavaju na reproduktivne organe. Prisustvo hlamidije u najve?em broju slu?ajeva prolazi bez ikakvih simptoma, zato je važno proveriti se. Pored laboratorisjkih testova, postoje i brzi testovi na hlamidiju, ?iji su rezultati vidljivi za 15 minuta”, kaže dr Zoran Stankovi? iz Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta.

Pored HIV virusa, ima više od 25 seksualno prenosivih bolesti. Od razvijenih zemalja, SAD ima najve?u stopu seksualno prenosivih infekcija, sa 19 miliona novodijagnostifikovanih slu?ajeva godišnje. U Srbiji trenutno ne postoje pouzdani i sveži podaci iz medicinskih izvora o raširenosti infekcije hlamidijom, ali sporadi?ni podaci i nezavisno sprovedene ankete pokazuju da tre?ina ispitanika koji su u?estvovali u anketama nije nikada ?ula za hlamidiju, ili je ?ula, ali ne zna šta je. Tako?e, skoro 30 odsto njih nije informisano o tome šta sve hlamidija može uzrokuje, niti da li se simptomi ove infekcije ispoljavaju, a ?ak polovina ispitanika ne zna na koje sve na?ine može da se testira.

‘Uskoro ?emo, zahvaljuju?i donaciji brzih testova kompanije Global Pharma, imati sveže rezultate o zastupljenosti hlamidije me?u adolescentima. U me?uvremenu, važno je da se svako ko je imao rizi?ne seksualne kontakte proveri, kako bi, ukoliko je zaražen hlamidijom, infekcija bila izle?ena pre nego što ostavi posledice po zdravlje.’ – zaklju?io je dr Stankovi?.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *