Siguran puls mladih osvojio specijalnu nagradu žirija ERSTE Fondacije za društvenu integraciju

S ponosom vas obaveštavamo da je organizacija Siguran puls mladih osvojila specijalnu nagradu žirijaERSTE Fondacije za društvenu integraciju za projekat „Psihosocijalna podrška za roditelje LGB osoba“.Nagrada ERSTE Fondacije za društvenu integraciju dodeljuje se svake druge godine za projekte društvene integracije u 13 evropskih zemalja, ed a kojom ERSTE fondacija odaje priznanje izuzetnim društvenim projektima koji demonstriraju kvalitet, inovativnost i održivost.

alt

 

“Nagradu za društvenu integraciju dodeljujemo ?etvrti put, sa snažnom željom da javno odamo priznanje hrabrim organizacijama koje se bore za društvenu integraciju marginalizovanih grupa ljudi u zemljama srednje, isto?ne i jugoisto?ne Evrope. Uprkos zna?ajnim dostignu?ima, mnoge nevladine organizacije još imaju neizvesnu budu?nost, pogotovo u socijalnom sektoru. Ekonomska kriza i teško?e u društveno-politi?kom životu, kao i ograni?enja koja name?e državna administracija, doprinose situaciji u kojoj mnogi akteri civilnog društva žive i rade u atmosferi stalne nesigurnosti. Želimo da ?estitamo nevladinim organizacijama i ljudima koji sa njima rade i nastojimo da javnosti u?inimo vidljivim njihove rezultate i ulogu, jer su nam u doba tranzicije svima potrebni pozitivni znaci društvenog angažovanja zahvaljuju?i kojima verujemo da možemo nešto da promenimo i da svako od nas može da doprinese tome da stvorimo lepše mesto za život”, izjavila je Doraja Eberle, predsedavaju?a Upravnog odbora ERSTE Fondacije tokom dodele nagrada.

ERSTE Fondacija podržava pobedni?ke organizacije nov?anom nagradom, vidljivoš?u u medijima, integracijom u lokalne i me?unarodne mreže organizacija i prilikama za dalji razvoj. Cilj je promocija i doprinos razvoju inkluzivnog, dostojanstvenog i pravednijeg društva, u kojem niko ne?e ostati zapostavljen.

Više o projektu “Psihosocijalna podrška za roditelje LGB osoba”

Projekat je realizovan tokom 2012. godine u Beogradu kroz grupe samopodrške i edukativne radionice za roditelje LGB osoba. Doprinos ovog projekta je ve?a vidljivost problema sa kojima se suo?avaju roditelji i podrška usmerena osnaživanju roditelja da uspešno pro?u kroz proces prihvatanja seksualnog identiteta svoje dece, kao i edukacija za budu?i rad sa drugim roditeljima kojima je podrška u ovom procesu potrebna. Projekat je realizovan kroz program Socijalna tranzicija Balkanskog fonda za lokalne inicijative koji je podržala Kooperativa holandskih fondacija za centralnu i isto?nu Evropu.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *